Том 20 (2017)

Присвячено 50-річчю від часу заснування УТГіС ім. М.І. Вавилова

Зміст

Зміст PDF
  1-10
Деякі моменти історії українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (з нагоди 50-річчя від часу заснування) PDF
В. А. Кунах 11-19

Еволюція геномів в природі та експерименті

Различия в уровне внутривидовой генетической изменчивости в таксонах тлей, отличающихся характером эволюционной динамики PDF (Russian)
М. М. Воробьева, Н. В. Воронова 20-25
Влияние цитомиксиса на ход микроспорогенеза и образование нередуцированных пыльцевых зерен у однодольных PDF (Russian)
Е. А. Кравец, С. Г. Плоховская, И. И. Горюнова, А. И. Емец, Я. Б. Блюм 26-30
Мейотичні мутанти томату, які виявляють фенотип десинапсису PDF
Т. П. Лісовська 31-36
Изменчивость размера генома хвойных растений в экстремальных условиях произрастания PDF (Russian)
Т. С. Седельникова 37-41

Молекулярна генетика та геноміка

Поліморфізм міжгенного спейсера генів 5S рРНК деяких видів роду Gentiana L. PDF
І. О. Андрєєв, В. М. Мельник, Г. Ю. Мирюта, В. А. Кунах 42-46
Білки-партнери PH домену протеїна BCR-ABL: створення генетичних конструкцій для виявлення молекулярних особливостей розвитку ХМЛ PDF
С. В. Антоненко, І. В. Кравчук, Д. С. Гур'янов, Г. Д. Телегєєв 47-52
Зміни петельної організації хроматину на різних стадіях активації лімфоцитів PDF
К. С. Афанасьєва, О. В. Лозовик, В. В. Олефіренко, А. В. Сиволоб 53-57
Ідентифікація ліній кукурудзи плазми ланкастер серед інших типів зародкової плазми за результатами SNP-аналізу PDF
К. В. Деркач, В. В. Борисова, Т. М. Сатарова, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько 58-63
Мутанти B. subtilis з інсерцією Alu-повтору людини характеризуються підвищеною чутливістю до цитостатичної дії лектинів PDF
І. С. Карпова, В. В. Лило, О. С. Білоліпецька 64-67
Нові генетичні конструкції KIN10-His/KIN11-His як інструмент для встановлення функціональної гомології протеїнкіназ SnRK1 та BSRK PDF
О. Є. Краснопьорова, С. В. Ісаєнков, П. А. Карпов, А. І. Ємець 68-72
Мінливість спектрів CDDP маркерів MYC та MYB у інтрогресивних ліній пшениці PDF
А. Г. Наваліхіна, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська 73-78
Регуляція експресії гена MGMT естрогеном у клітинах людини in vitro PDF
З. М. Нідоєва, А. П. Яцишина 79-83
Гетерозиготна делеція гена β-катеніну у ранньому кардіогенезі спричиняє затримку росту серця і порушує кінетику канонічного Wnt сигналінгу PDF
О. Л. Пальчевська, А. А. Хазєєва, В. В. Балацький, Т. П. Рубан, Л. Л. Мацевич, О. о. Півень 84-89
Вплив сахарози на експресію генів Apx за дії теплового стресу PDF
І. І. Панчук, О. В. Череватов, Р. А. Волков 90-93
Поліморфізм мікросателітних локусів Globoderа pallida з популяцій різного походження PDF
Л. А. Пилипенко, В. Блок, М. Філліпс 94-98
Поліморфізм довжин інтронів генів актину у різних сортів льону-довгунця української селекції PDF
А. С. Постовойтова, О. Ю. Йотка, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 99-103
Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у Deschampsia antarctica Desv. з морської Антарктики PDF
А. М. Рабоконь, А. Є. Демкович, Я. В. Пірко, І. О. Андрєєв, І. Ю. Парнікоза, І. А. Козерецька, В. А. Кунах, Я. Б. Блюм 104-108
Реконструкція філогенії кластерів генів біосинтезу глікопептидів PDF
О. С. Ющук, Б. О. Осташ, Л. О. Горбаль, В. О. Федоренко 109-115

Аналіз та оцінка генетичних ресурсів

Аналіз та оцінка генетичних ресурсів рослин Інституту зрошуваного землеробства НААН PDF
Р. А. Вожегова, В. О. Боровик, О. Д. Тищенко, Г. Г. Базалій, Н. О. Кобиліна, Т. Ю. Марченко, В. І, Кузьмич, В. В. Клубук, Л. О. Усик, Г. М. Куц, Д. К. Рубцов 116-121
Оцінка здатності до накопичення фосфору та нітрогену рослинами Gentiana lutea L. залежно від хімічного складу ґрунтів високогір’я Українських Карпат PDF
Л. Р. Грицак, В. Ю. Грицак, М. М. Крук, Н. М. Дробик 122-128
Антагоністичні та рістстимулювальні властивості актиноміцетів, виділених з ризосфери Thymus roegneri K. Koch aggr. PDF
О. М. Громико, С. І. Тістечок, В. І. Чорнобай, В. О. Федоренко 129-133
Оцінка зразків Aegilops biuncialis Vis. за часом цвітіння PDF
Н. О. Козуб, І. О. Созінов, О. І. Созінова, А. В. Карелов, Я. Б. Блюм 134-138
Еволюційні аспекти змін рослинного покриву лісової екосистеми PDF
Н. В. Мірошник, О. В. Тертична 139-144
Аналіз білкового комплексу та вмісту ізофлавонів насіння сої та нуту в зв’язку з селекцією продовольчого напряму PDF
О. О. Молодченкова, В. І. Січкар, Т. В. Картузова, Л. Я. Безкровна, О. Б. Лихота, Г. Д. Лаврова 145-149
Влияние 5-аминолевулиновой кислоты на ростовые процесы и гормональный баланс ювенильных растений Сalendula officinalis L. PDF (Russian)
С. Н. Шиш, А. Г. Шутова, Ж. Э. Мазец 150-153
Оптически активные изомеры представителей рода Pinus и их применение в хемосистематике PDF (Russian)
А. Г. Шутова, Н. А. Коваленко, Г. Н. Супиченко, И. М. Гаранович, Е. В. Спиридович 154-158

Молекулярні та клітинні біотехнології

Гени контролю темпів розвитку як компоненти системи регуляції стійкості Triticum aestivum L. до біотичного стресу за умов in vitro PDF
O. О. Авксентьєва, Н. В. Терентьєва 159-163
Вплив низькомолекулярних осмогенних речовин на індукцію ембріоїдогенезу у культурі пиляків in vitro ярого ячменю PDF
О. В. Білинська 164-167
Визначення осмотолерантності рослин м’якої пшениці (Triticum aestivum L.), що містять дволанцюговий РНК-супресор гена проліндегідрогенази PDF
С. С. Воронова, О. В. Дубровна 168-172
Аналіз осмостійкості трансгенних рослин пшениці, що містять ген орнітинамінотрансферази PDF
О. М. Гончарук, О. В. Дубровна 173-178
Фотоморфогенетична відповідь рослин гороху (Pisum sativum L.) на дію ультрафіолетової радіації PDF
В. В. Жук, О. М. Міхєєв, Л. Г. Овсяннікова 179-183
Жирно-кислотний склад калюсних культур з різних типів експлантів рослин амаранту PDF
В. П. Жук, Л. О. Сахно, М. А. Хархота, С. В. Ісаєнков 184-189
Участь ферулової кислоти в індукуванні стійкості рослин озимої пшениці проти збудника септоріозу PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв, Г. М. Лісова, Л. О. Кучерова 190-193
Ефективність андрогенезу in vitro в культурі пиляків сортів та їхніх гібридів пшениці м’якої озимої різних генерацій PDF
І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, М. С. Бойко, Г. О. Доброва, С. В. Агафонова 194-197
Транзієнтна експресія GFP в культурі рослинних тканин in vitro за використання модульної системи вірусних векторів PDF
О. М. Кіщенко, А. А. Петерсон, М. Ю. Василенко, М. В. Кучук 198-201
Біотехнологічні методи оцінки ефективності кріоконсервації сперми кнурів PDF
С. І. Ковтун, О. І. Метлицька, О. В. Щербак, В. М. Гиря, К. В. Копилова 202-206
Бактеріальні хвороби томатів PDF
Ю. В. Коломієць 207-210
Рівень вільного проліну в Т3 трансгенних рослинах соняшника (Helianthus annuus L.) з дволанцюговим РНК супресором гена проліндегідрогенази PDF
А. Г. Комісаренко, С. І. Михальська 211-214
Особливості вкорінення in vitro рослин деяких видів роду Carlina L. PDF
Н. Б. Кравець, М. З. Мосула, Н. М. Дробик, Н. В. Тулайдан, М. Б. Четербок 215-220
Получение трансгенных линий сахарной свеклы, содержащих синтетический ген cry1C PDF (Russian)
В. В. Курило, Е. Н. Шиша, А. И. Емец 221-225
Исследование влияния светодиодного освещения на рост и развитие ряда лекарственных растений в условиях in vitro PDF (Russian)
Л. Г. Лёшина, О. В. Булко, Н. А. Пушкарева, А. А. Петерсон, Н. В. Кучук 226-231
Дослідження ефективності препаратів на основі клітин та їх похідних для лікування важких опікових ран PDF
Л. Л. Мацевич, О. Є. Папуга, Т. П. Рубан, Л. Л. Лукаш 232-236
Селекція на гліфосаті трансгенних калюсних ліній кукурудзи генотипів, районованих в Україні PDF
І. О. Нітовська, І. К. Комарницький, Б. В. Моргун 237-242
Отримання трансгенних рослин люцерни (Medicago sativa L.) та арахісу (Arachis hypogaea L.), стійких до гербіциду Pursuit PDF
С. М. Ніфантова, І. К. Комарницький, М. В. Кучук 243-246
Клітинна селекція тритикале озимого на стійкість до сольового стресу PDF
С. В. Пикало, О. В. Дубровна, О. А. Демидов 247-251
Порівняльні реакції рослин кукурудзи на дію штучного зневоднення PDF
Л. Є. Сергєєва, С. І. Михальська, В. М. Курчій, О. М. Тищенко 252-255
Вивчення біологічної активності наноматеріалу в умовах культивування сперматозоїдів та ооцитів свиней in vitro PDF
О. В. Щербак, А. Б. Зюзюн, О. С. Осипчук, С. І. Ковтун, Н. П. Галаган, П. А. Троцький 256-260
β-глюкозидази ендофітних і сапротрофних штамів Penicillium funiculosum PDF
О. М. Юр’єва, А. П. Григанський, С. О. Сирчін, Л. Т. Наконечна, А. К. Павличенко, І. М. Курченко 261-265
Expression pattern of SLWRKY33 and SLERF5 in tomato plants under elevated salt concentration and water deficit PDF (English)
H. R. Jafarov, K. G. Gasimov 266-270
Antioxidant activity in Brassica napus L. plants expressing lox-dependent BAR gene PDF (English)
L. O. Sakhno, K. V. Lystvan 271-275

Еволюційна екологія та екогенетика

Тривалість життя в імаго Drosophila melanogaster Meig. за впливу мікрохвильового опромінювання PDF
Л. Д. Дика, В. Ю. Страшнюк 276-280
Воздействие свинца и кадмия на экспрессию металлотионеина у половозрелых особей Lymnaea stagnalis L. PDF (Russian)
С. Е. Дромашко, С. Н. Шевцова, А. С. Бабенко 281-285
Експресія генів метаболізму заліза як маркерів орган-специфічної токсичності PDF
І. П. Кіндрат, Г. М. Ерстенюк 286-292
Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Ймовірнісні зв’язки трьох показників пристосовуваності між собою та з розміром геному PDF
Н. Ю. Мірюта, І. Ю. Парнікоза, О. О. Пороннік, Г. Ю. Мирюта, В. А. Кунах 293-298
Цитогенетичне дослідження в клітинах кісткового мозку щурів – нащадків першого покоління батьків, які зазнали впливу інкорпорованого 131І PDF
Л. В. Неумержицька, В. В. Талько, Е. М. Прохорова, Н. П. Атаманюк 299-303
Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Зв’язок розміру геному та двох показників пристосовуваності PDF
І. Ю. Парнікоза, Н. Ю. Мірюта, М. Ройек, А. А. Бетєхтін, О. О. Пороннік, Г. Ю. Мирюта, Д. О. Навроцька, Р. Хастерок, В. А. Кунах 304-309
Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Довжина листків та вміст флавоноїдів у культурі in vitro та в природі PDF
О. О. Пороннік, І. Ю. Парнікоза, Н. Ю. Мірюта, Г. Ю. Мирюта, В. П. Грахов, Д. О. Навроцька, В. А. Кунах 310-313
Особенности конъюгации политенных хромосом в потомстве Drosophila melanogaster Meig. после острого γ-облучения PDF (Russian)
Д. А. Скоробагатько, В. Ю. Страшнюк, А. А. Мазилов 314-318

Біоінформатика та білкова інженерія

Високопропускний скринінг інгібіторів тубулінів паразитичних грибів PDF
П. А. Карпов, О. М. Демчук, С. П. Ожерєдов, С. І. Співак, О. В. Раєвський, Д. О. Самофалова, Я. Б. Блюм 319-322
Са2+- та Са2+-кальмодулін-залежні протеїнкінази – потенційні регулятори структури і функцій мікротрубочок у рослин PDF
Д. О. Новожилов, П. А. Карпов, А. В. Раєвський, С. П. Ожередов, Я. Б. Блюм 323-328
Рекомбінаційне походження ядерних інтронів PDF
О. В. Підпала, Л. Л. Лукаш 329-334
Организация crt-кластеров штаммов из Streptomyces griseus группы PDF (Russian)
Л. В. Полищук, В. В. Лукьянчук 335-338
Реконструкція просторової структури комплексів рослинних протеїнфосфатаз типу 1, 2а, 4 з мікроцистином-LR PDF
Д. А. Самофалова, П. А. Карпов, О. В. Раєвський, Я. Б. Блюм 339-344
Створення бібліотеки моделей просторових структур молекул тубулінів патогенних червів PDF
С. І. Співак, О. М. Демчук, П. А. Карпов, С. П. Ожерєдов, Я. Б. Блюм 345-350
Novel tools for the prediction of promoters in plants and bacteria PDF (English)
I. A. Shahmuradov 351-355

Історія біології та еволюційної теорії

Николай Иванович Вавилов в медальерном искусстве и филателии. К 130-летию со дня рождення PDF (Russian)
Я. Б. Блюм, В. Ю. Барштейн 356-362
Комплексне застосування інноваційних педагогічних технологій у формуванні еволюційних понять на уроках біології PDF
К. І. Бородіна, А. М. Кмець 363-367
Ренесанс посівних конопель як результат успішної селекції PDF
В. Г. Вировець, І. М. Лайко, Г. І. Кириченко, С. В. Міщенко, І. Л. Кмець 368-372
Фактори та умови еволюції – історія і сучасність PDF
Р. П. Піскун, В. М. Шкарупа, І. М. Молчан, К. В. Мусатова, Н. М. Гринчак 373-377


ISSN: 2415-3826