Analysis and assessment of plant genetic resources of Institute irrigated agriculture of Natl. Acad. Sci. of Ukraine

 • R. A. Vozhehova Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • V. O. Borovyk Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • O. D. Tyshchenko Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • G. G. Bazalii Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • N. O. Kobylina Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • T. Yu. Marchenko Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • V. I. Kuzmych Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • V. V. Klubuk Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • L. O. Usyk Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • G. M. Kuts Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske
 • D. K. Rubtsov Institute of Irrigated Agriculture of NAAS of Ukraine, Ukraine, 73483, Khersoncity, pos. Naddniprianske

Abstract

Aim. The selection of donors and genetic sources of economic and breeding soybean, perennial legume and grasse, cotton, wheat, corn characteristics for use in the selection process, the formation on the basis of basic, special characteristic, educational, genetic and working collections in order to introduce them to theoretical and applied research, educational programs, schools, institutions of expertise. Methods. The laboratory, field, statistical. Results. Analysis of the genepool of the soybean plants, perennial legumes and grasses, wheat, cornand cotton. Dedicated source of valuable features, formed and registered signs, and educational collections. This view international cooperation Institute of Irrigated Agriculture of Natl. Acad. Sci. of Ukraine to genetic banks, plant breeding and research institutions in the world and use the best collection examples. Conclusions. Approach principles to the genetic diversity of plant suggest that the chosen research area is of great practical and theoretical value to more efficient operation of breeders.
Keywords: collection, growing season, earliness, sources of evidence, the genepool.

References

Klubuk V.V., Mykhaylov V.O., Borovyk V.O. Selektsiia soi v umovakh zroshennia pivdnia Ukrainy. Zroshuvane zemlerobstvo: Mizh. tem. nauk. zb. 2009. No. 51. P. 139–144. [in Ukrainian]

Kobyzieva. L.N., Riabchun V.K., Bezuhla O.M. Shyrokyy unifikovanyy klasyfikator. Kharkiv, 2004. 38 p. [in Ukrainian]

Tyshchenko O.D., Vozhehova R.A., Tyshchenko A.V., Andrusiva L.A., Borovyk V.O. Naukovo-metodychni zakhody selektsii ta nasinnytstva liutserny v umovakh zroshennia. Kherson: Hrin' D.S., 2017. 220 p. [in Ukrainian]

Svyrydov O.V., Kobylina N.O. Rezul'taty selektsii stokolosu bezostoho ta hriastytsi zbirnoi dlia pivdennoho rehionu Ukrainy. Zroshuvane zemlerobstvo: Mizh. tem. nauk. zb. 2007. No. 48. P. 195–199. [in Ukrainian]

Metodyka pol'ovykh i laboratornykh doslidzhen' na zroshuvanykh zemliakh / [R.A. Vozhehova, Yu.O. Lavrynenko, M.P. Maliarchuk ta in.]. Kherson: Hrin' D.S., 2014. 286 p. [in Ukrainian]

Lavrinenko Iu.A., Gudz' Iu.V. Teoriia i praktika adaptivnoy selektsii kukuruzy. Kherson, 1997. 168 p. [in Russian]

Borovyk V.O. Formuvannia riznykh hrup styhlosti bavovnyku v kolektsiynomu rozsadnyku, zalezhno vid sumy efektyvnykh temperatur vyshche 10°C v umovakh zroshennia pivdnia Ukrainy. Zroshuvane zemlerobstvo: Mizh. tem. nauk. zb. 2009. No. 52. P. 279–284. [in Ukrainian]