Том 18 (2016)

Присвячено 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР М.М. Гришка

Зміст

Кілька слів про Т.Х. Моргана і М.М. Гришка та про генетику й епігенетику (з нагоди проведення ХІ міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів») PDF
В. А. Кунах 8-12
Академік М.М. Гришко – основоположник наукової селекції конопель (до 115-річчя з дня народження) PDF
В. Г. Вировець, І. М. Лайко, Л. М. Горшкова, Г. І. Кириченко 13-17
Вчення академіка М.М. Гришка про статевий поліморфізм конопель у світлі сучасної теорії генетичного контролю статі та досягнутого рівня однодомності PDF
С. В. Міщенко, І. М. Лайко, В. Г. Вировець, Г. І. Кириченко, І. Л. Кмець, Г. М. Лайко 18-23

Еволюція геномів в природі та експерименті

Изменчивость числа хромосом как фактор микроэволюции и адаптации хвойных PDF (Russian)
Т. С. Седельникова 24-28
Пространственная реорганизация архитектуры хромосом в генеративной системе является механизмом сальтационного видообразования PDF (Russian)
В. Н. Стегний 29-32
Генотоксическое влияние фтора питьевой воды PDF (Russian)
М. Р. Верголяс, А. Н. Головков, А. В. Наниева, А. В. Пелишенко, В. В. Гончарук 33-35
Генетическая структура вида Macrosiphum gei Koch, 1855, в Беларуси PDF (Russian)
М. М. Воробьева, П. К. Супранович, Н. В. Воронова 36-41
Шаперони HSP90 як стабілізатор росту і формотворення рослин: мікроеволюційний аспект PDF
Л. Є. Козеко 42-45
Конкурентное и кооперативное поведение клеток в микроспорогенезе покрытосеменных PDF (Russian)
Е. А. Кравец, С. Г. Плоховская, И. И. Горюнова, Ю. В. Сидорчук, С. Р. Мурсалимов, Е. В. Дейнеко, А. И. Емец, Я. Б. Блюм 46-50
Изменение параметров морфогенеза Arabidopsis thaliana L. при хроническом облучении семян и проростков малыми дозами редкоионизирующей радиации PDF (Russian)
С. В. Литвинов, Н. М. Рашидов 51-55

Прикладна генетика і селекція

Генетическая чистота семян – актуальный вопрос современной генетики и селекции растений PDF (Russian)
Г. Е. Акинина, Ю. Н. Тереняк, Я. Ю. Шарыпина, В. Н. Попов 56-60
Порівняльна оцінка жирнокислотного складу олій насіння форм та сортів тифону, редьки олійної і рижію як перспективної сировини для отримання біодизелю PDF
Р. Я. Блюм, Ю. М. Бойчук, А. І. Ємець, С. О. Рахметова, Я. Б. Блюм, Д. Б. Рахметов 61-66
Виявлення змін на хромосомному рівні в еукаріотичних організмів за дії синтетичних ароматизаторів продуктів харчування та коригування їх за допомогою вітамінних хіміопревентерів PDF
І. В. Боднар, О. С. Зубко, О. В. Щербакова, С. М. Горбулінська, Л. С. Боднар 67-71
Кількісний і якісний склад каннабіноїдних сполук та їх співвідношення у сортів конопель Cannabis sativa L. PDF
А. С. Богданова, Л. М. Горшкова 72-76
Генофонд та перспективи селекції Persica Mill. у НБС ім. М.М. Гришка НАН України PDF
І. М. Голубкова 77-80
Роль пероксидази у формуванні індукованої стійкості рослин пшениці за допомогою імуномодуляторів PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв, Г. М. Лісова 81-84
Продуктивність пагонів озимої пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням PDF
О. І. Жук 85-88
Алельний стан гена Cre8 стійкості до нематоди Heterodera avenae Woll. у сортів пшениці м’якої української селекції PDF
А. В. Карелов, Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Л. А. Пилипенко, Я. Б. Блюм 89-92
Селекція нових ліній ячменю waxy PDF
М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. В. Солонечна, О. Є. Важеніна, О. О. Садовой 93-96
Створення генетичних джерел селекційно-цінних ліній запилювачів на основі діалельних гібридів цукрових буряків PDF
М. О. Корнєєва, О. В. Ненька 97-101
Застосування методу експериментального мутагенезу для овочевої кукурудзи PDF
О. Ю. Куліш, М. В. Погреблюк, З. В. Ковальчук, В. О. Бабич, Я. Ф. Парій, Ю. В. Симоненко, М. Ф. Парій 102-105
Особливості морфології та cтресостійкості рослин Stevia rebaudiana (Вert.) Bertoni залежно від форм та умов вирощування PDF
Н. Я. Левчик, Д. Б. Рахметов, В. Ф. Левон, А. В. Любінська, В. І. Сапсай, Д. О. Климчук 106-110
Ассоциация генов кальпаин-кальпастатиновой системы и параметров экстерьера животных абердин-ангусской породы PDF (Russian)
Н. Г. Лысенко, А. И. Колесник, И. В. Горайчук, С. Ю. Рубан, А. М. Федота 111-116
Генетико-математичний аналіз вмісту жиру в молоці корів і виходу молочного жиру за структурою стада чорно-рябої породи PDF
О. М. Маменко, З. В. Ємець 117-120
Успадкування та ефекти доповненої хромосоми St геному Elymus sibiricus з чужинними ознаками від амфіплоїда Elytricum fertile PDF
І. І. Моцний, І. С. Петрова, С. В. Чеботар 121-126
Мобілізація генетичних ресурсів Malus spp. для селекційно-генетичного вдосконалення декоративних сортів яблуні PDF
А. І. Опалко, А. В. Конопелько, О. А. Опалко 127-131
Дослідження генотипів пшениці м’якої з перенесеним геном GPC­B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides PDF
С. Ю. Похилько, А. В. Трояновська, А. І. Степаненко, О. Ю. Урбанович, О. М. Дуган, О. І. Рибалка, Б. В. Моргун 132-136
Оцінка токсичності та генотоксичності меланіну на тест-системі Drosophila melanogaster PDF
О. В. Проценко, О. А. Дудка, І. А. Козерецька, Т. М. Фалалєєва, Т. В. Берегова, Л. І. Остапченко 137-139
Пошук статевоспецифічних ДНК-маркерів у лососевих видів риб PDF
Ю. П. Рудь, О. В. Залоїло, Л. П. Бучацький 140-144
Пролин у растений и клеточных культур кукурузы при действии осмотических стрессов in vitro PDF (Russian)
Л. Е. Сергеева, Л. И. Бронникова, М. О. Дыкун 145-148
Характер успадкування морфологічних ознак колоса у гібридів Triticum spelta × Triticum aestivum PDF
С. М. Січкар, В. В. Моргун, О. В. Дубровна 149-153
Озерненість та інші ознаки продуктивності рослин F1 пшениці м’якої від схрещення форм з транслокаціями 1BL/1RS і 1AL/1RS PDF
І. О. Созінов, Н. О. Козуб, Г. Я. Бідник, Н. О. Дем’янова, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов 154-158
Эпистатическое взаимодействие генов GPA1 и SLR1, CTR1 и ALF3 при наследовании признаков корневой системы арабидопсиса PDF (Russian)
С. Г. Хаблак 159-161
Действие хлоридного засоления на морфофизиологические признаки генотипов твердой и мягкой пшеницы PDF (Russian)
М. А. Ханышева, Ф. И. Гасымова, И. В. Азизов 162-164
Филогенетический анализ геномов популяций свиней европейского и азиатского происхождения PDF (Russian)
А. М. Хохлов, Д. И. Барановский 165-170
Изучение возможностей прогнозирования эффективности мутагенных воздействий на примере озимой мягкой пшеницы PDF (Russian)
Н. С. Эйгес, Г. А. Волченко, С. Г. Волченко 171-175

Аналіз та оцінка генетичних ресурсів

Оцінка генофонду люцерни та його використання в селекції за умов підвищеної кислотності ґрунтів PDF
В. Д. Бугайов, В. М. Горенський, В. С. Мамалига 176-180
Генетична колекція Aegilops biuncialis Vis. PDF
Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Г. Я. Бідник, Н. О. Дем’янова, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов 181-185
Синекологічні засади діагностики трансформації структурно-функціональної організації лісових екосистем в аспекті еволюції PDF
В. В. Лавров, О. І. Блінкова, Н. В. Мірошник, О. М. Іваненко 186-190
Изучение биологических и основных хозяйственно-ценных признаков коллекционных сортообразцов хлопчатника вида Gossypium barbadense L. PDF (Russian)
А. Д. Мамедова, Р. Т. Алиев, З. Б. Мамедова, Ф. М. Исламова 191-193
Мікробіом ґрунту «рудого лісу»: як вплинуло забруднення радіонуклідами на структуру ґрунтової мікрофлори? PDF
О. Ю. Паренюк, К. Є. Шаванова, В. В. Іллєнко, Д. О. Самофалова, І. М. Гудков 194-197
Стійкість до передзбирального проростання у сортів м’якої пшениці PDF
О. М. Радченко, М. О. Дикун, Л. В. Сірант 198-200
Генетическое разнообразие культурных диплоидных видов пшеницы по ISSR-маркерам PDF (Russian)
Е. В. Твердохлеб, Р. Л. Богуславский, Г. Е. Акинина, В. Н. Попов, О. В. Анциферова, Т. А. Шелякина, Н. К. Ильченко 201-204
Эколого-морфологическая характеристика Microtus socialis центральной части южного склона Большого Кавказа Азербайджана PDF
Э. Н. Шамилов, А. С. Абдуллаев, Г. Н. Кулиев, Е. Т. Мамедрзаева, З. М. Керимова, И. В. Азизов, Г. М. Мамeдов, П. З. Мурадов 205-210
Биологически активные вещества перспективных видов Nigella L. и их изменения при обработке электромагнитным излучением PDF (Russian)
С. Н. Шиш, Е. Д. Скаковский, Л. Ю. Тычинская, А. Г. Шутова, Е. В. Спиридович 211-214

Генетика людини та медична генетика

Зміна експресії репаративного ензиму MGMT та білка MARP при спільній дії цитокіну IFNα2b та алкілувальної сполуки MNNG на клітини людини in vitro PDF
О. А. Акуленко, К. В. Коцаренко, В. В. Лило, С. І. Черних, Л. Л. Лукаш 215-218
Альфа-Е-катенін у гістологічних перебудовах міокарда при старінні PDF
В. В. Балацький, І. Акименко, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень, Л. Л. Лукаш 219-222
Анализ связи количественных характеристик женщин и полученных от них эмбрионов в программах ВРТ PDF (Russian)
Ю. В. Гонтарь, Я. В. Лахно, И. Е. Ильин, А. М. Федота 223-226
Показник «індекс місця» для локальних популяцій районного рівня (на прикладі Одеської області) PDF
М. Ю. Горпинченко, Л. О. Атраментова 227-230
Анализ связи фрагментации ДНК и анеуплоидий спермы с параметрами ранних эмбрионов PDF (Russian)
Е. С. Жилкова, Н. А. Чумакова, А. А. Тищенко, А. М. Феськов, А. М. Федота 231-235
Модифікація астаксантином радіаційно-індукованої хромосомної нестабільності в соматичних клітинах людини in vitro PDF
Д. А. Курінний 236-238
Соматична мутація R248C (742 C>T) гена FGFR3 за раку сечового міхура PDF
Я. М. Міщук, С. В. Серга, Е. А. Стаховський, Ю. В. Вітрук, А. А. Кононенко, С. Є. Шкляр, С. В. Демидов, І. А. Козерецька 239-241
Вплив делеції гена β-катеніну на морфологію та фізіологію кардіоміоцитів за умов дії стимуляторів гіпертрофії PDF
О. Л. Пальчевська, А. А. Хазєєва, Н. В. Мачушинець, Т. П. Рубан, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень 242-247
От генетики человека до генной терапии – эволюция понятий и терминов, знаний и практик PDF (Russian)
Р. П. Пискун, Е. А. Савицкая, А. А. Лилевская, И. Н. Климчук 248-252
Генетичний аналіз поліморфізму Val89Leu гена SRD5α2 та гена SRY у пацієнтів з порушенням диференціації статі PDF
М. Я. Тиркус, Г. В. Макух, М. М. Тенета, В. І. Шуварська, Д. В. Заставна 253-256
Анализ однонуклеотидных полиморфизмов генов MTHFR и MTRR у больных псориазом PDF (Russian)
А. М. Федота, Л. В. Рощенюк, И. В. Горайчук, Т. В. Тыжненко, А. В. Адмакина 257-261
Пол потомков как фактор пластичности фенотипов агрессивности родителей PDF (Russian)
М. В. Шустикова 262-265


ISSN: 2415-3826