Том 19 (2016)

Присвячено 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана

Зміст

Томас Хант Морган в экзонумии и филателии. К 150-летию со дня рождения PDF (Russian)
Я. Б. Блюм, В. Ю. Барштейн 8-13

Історія біології та еволюційної теорії

Відкриття мутагенної дії ДНК у світлі латеральної геноміки PDF
І. С. Карпова 247-251
Історія досліджень фітопатогенних грибів та визначення їх вірулентності PDF
Л. О. Крючкова 252-256
Эмпирические и концептуальные источники решения проблем биологической эволюции PDF (Russian)
А. Н. Михеев 257-261
Деякі терміни, переклади та помилки в україномовній науковій літературі з генетики і селекції рослин PDF
А. Ф. Стельмах 262-266
Д.К. Заболотний: життя і науково-педагогічна діяльність (до 150-річчя від дня народження) PDF
І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк 267-271

Молекулярна генетика та геноміка

Связь уровня гетерозиготности и параметров роста у Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz ex Com. заповедника «Меловая флора» PDF (Russian)
А. Р. Багдасарова, И. И. Коршиков, Л. А. Калафат, С. Н. Привалихин, Н. Н. Пирко, Н. Л. Пастухова, Я. В. Пирко 14-18
Идентификация и распространение аллелей гена гибридного некроза Ne1 у сортов мякой пшеницы (Triticum aestivum L.) Украины PDF (Russian)
А. В. Галаев, М. В. Галаева 19-24
Поліморфізм інтрогресивних ліній Triticum aestivum / Amblyopyrum muticum за геном AGL21, промотором розвитку коренів PDF
Т. С. Єфіменко, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська 25-28
Використання послідовностей NB домена білків класу NB-LRR для скринінгу генів стійкості до стеблової іржі PDF
Б. В. Іващук, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 29-32
Варіабельність внутрішньогенних мікросателітних повторів генів α-, β та ω-гліадинів в інтрогесивних лініях пшениці PDF
С. Ю. Михайлик, В. С. Мартиненко, М. З. Антонюк 33-37
Поліморфізм довжин другого інтрону генів актину в геномі Linum usitatissimum L. PDF
А. С. Постовойтова, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 38-42
Исследование полиморфизма длины интронов генов β-тубулина у растений рода Linum L. PDF (Russian)
А. Н. Рабоконь, А. Е. Демкович, Я. В. Пирко, Я. Б. Блюм 43-46
З’ясування ролі мікротрубочок у розвитку аутофагії у рослин, спричиненої дією абіотичних стресів PDF
В. Д. Федина, Д. І. Литвин, Я. Б. Блюм 47-50
Активність транспозона як чинник втрати функції гена Iw2(Т) у нащадків штучних амфідиплоідів Triticinae PDF
В. В. Шпильчин, С. Ю. Михайлик, Т. К. Терновська 51-54
Характеристика генетичної різноманітності інтрогресивних ліній пшениці за консервативними регіонами генів стійкості PDF
Т. В. Штефюк, С. Ю. Михайлик, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська 55-60
Genotyping Triticum aestivum L. cultivars of Ukraine with microsatellite markers PDF (English)
O. R. Lakhneko, A. I. Stepanenko, B. V. Morgun 61-63

Молекулярні та клітинні біотехнології

Введение в культуру in vitro некоторых сортообразцов ячменя, интродуцированных из международного центра ICARDA PDF (Russian)
С. Ш. Асадова, З. А. Гарибов 64-67
Дослідження регенераційної здатності ліній культурного соняшнику (Helianthus annuus L.) в умовах in vitro PDF
В. О. Бабич, С. В. Хомутовська, О. Ю. Куліш, В. А. Смірнова, Я. Ф. Парій, М. Ф. Парій, Ю. В. Симоненко 68-72
IRAP-аналіз рослин-регенерантів тритикале, стійких до водного дефіциту PDF
А. В. Бавол, Л. С. Великожон, С. М. Пикало, О. В. Дубровна 73-78
Трансформація пальчастого проса генетичною конструкцією для РНК-інтерференції гена цитокініндегідрогенази 2 PDF
Г. Я. Баєр, С. В. Ісаєнков, О. О. Баєр, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 79-82
Вплив регуляторів росту на реалізацію морфогенного потенціалу ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) у культурі пиляків in vitro PDF
О. В. Білинська 83-87
Аналіз впливу різних комбінацій регуляторів росту на регенерацію пагонів цінних сортів Lycopersicon esculentum Mill. в умовах in vitro PDF
А. Ю. Бузіашвілі, А. І. Ємець 88-92
Простой малозатратный метод выделения РНК из растительного материала PDF (Russian)
Д. Д. Буй, Я. В. Пирко, Я. Б. Блюм 93-96
Оценка токсического влияния воды из разных источников на тест-организмы PDF (Russian)
М. Р. Верголяс, И. М. Трахтенберг, Н. Н. Дмитруха, В. В. Гончарук 97-101
Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum PDF
І. С. Гнатюк, І. Р. Горбатюк, М. О. Банникова, Б. В. Моргун 102-105
Особливості ініціації та формування мікроцибулин у Galanthus nivalis L. та Galanthus plicatus M. Bieb. in vitro PDF
А. В. Голубенко, Н. В. Нужина, А. С. Голубенко 106-111
Інформативність SSR-маркерів при дослідженні генетичного поліморфізму ліній кукурудзи PDF
Ю. О. Гончаров, К. В. Деркач, О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова, К. В. Веселянська, С. В. Галацан, А. А. Лушпій, Т. О. Тишковська 112-116
Особливості генетичної трансформації лікарських рослин Artemisia vulgaris L., Artemisia annua L. та Ruta graveolens L. з використанням Agrobacterium rhizogenes PDF
К. О. Дробот, Н. А. Матвєєва, А. М. Шаховський 117-120
Неинвазивное получение клеток из урины человека в целях регенеративной медицины PDF (Russian)
С. Е. Дромашко, Н. А. Балашенко, С. Н. Шевцова, Я. И. Шейко 121-124
Аналіз успадкування трансгенів у генетично-модифікованих рослин пшениці, що містять гени метаболізму проліну PDF
О. В. Дубровна, А. В. Бавол, С. С. Воронова, О. М. Гончарук 125-129
Морфогенный потенциал изолированной культуры шафрана (Crocus sativa L.) при субкультивировании PDF (Russian)
Т. Г. Карагезов, Г. И. Исмаилова, М. Г. Мамедова 130-132
Вплив ізатізону і наносрібла на вміст фотосинтетичних пігментів у вівса сорту Незламний в першому та другому поколіннях після обробки PDF
В. А. Кацан, А. І. Потопальський, Л. Н. Юркевич 133-138
Фізіолого-біохімічна характеристика рослин Nicotiana tabacum, що несуть гени Δ9 та Δ12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій вирощених in vivo в умовах заморозків PDF
Т. М. Кирпа-Несміян 139-142
Характеристика трансгенних рослин соняшника (Helianthus annuus L.) з дволанцюговим РНК супрессором гена проліндегідрогенази PDF
А. Г. Комісаренко, С. І. Михальська, В. М. Курчій, О. М. Тищенко 143-147
Вплив регуляторів росту на інтенсивність росту калюсу моркви (Daucus carota L. ogr g1531) PDF
В. Ю. Крат, А. В. Сидоров, С. В. Галущенко, Я. Ф. Парій, Ю. В. Симоненко, М. Ф. Парій 148-150
Влияние редкоионизирующего излучения на биохимический статус регенерантов Digitalis purpurea L. в культуре in vitro PDF (Russian)
Л. Г. Лешина, О. В. Булко, С. В. Литвинов, С. А. Пчеловская, Д. А. Соколова, А. Н. Берестяная, Л. В. Тонкаль, А. Г. Саливон 151-156
Аgrobacterium rhizogenes – опосредованная трансформация и особенности регенерантов Digitalis purpurea L. PDF (Russian)
Л. Г. Лёшина, О. В. Булко, О. А. Стрельник 157-161
Мікроклональне розмноження та вкорінення in vitro рідкісного виду Gentiana acaulis L. PDF
О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Д. С. Мазур, С. А. Вітрова, Н. М. Дробик 162-166
Цитологічна та молекулярно-генетична характеристика сортів озимої м’якої пшениці, отриманих за інтрогресивної селекції та мутагенезу PDF
Б. В. Моргун, І. І. Лялько, А. І. Степаненко, А. В. Бавол, Л. Г. Великожон 167-171
Дослідження ефективності дермальних еквівалентів, призначених для лікування тяжких опікових ран PDF
О. Є. Папуга, Л. Л. Мацевич, Т. П. Рубан, Л. Л. Лукаш 172-175
Аналіз просторової організації актинових мікрофіламентів у відповіді рослин на дію холоду за використання програми MicroFilament analyzer PDF
С. Г. Плоховська, О. А. Кравець, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець 176-181
Вивчення деяких біохімічних характеристик видів рослин, що охороняються, в культурі in vitro PDF
Н. О. Пушкарьова, В. Б. Белокурова, М. В. Кучук 182-184
Отримання трансгенних рослин орхідеї Dendrobium linguella RCHB. F., що містять гени BAR та CYP11A1 цитохрому P450scc PDF
В. А. Рудас, О. В. Марковський, М. В. Шинкарчук, А. А. Клебанович, Б. В. Моргун, О. О. Овчаренко, Р. В. Іванніков, М. В. Кучук 185-187
Комплекс целюлозолітичних і ксиланолітичних ферментів Penicillium funiculosum Thom PDF
О. М. Юр’єва, І. М. Курченко, С. О. Сирчін, О. С. Харкевич, А. К. Павличенко, Л. Т. Наконечна 188-191
Глобальні механізми регуляції морфогенезу в спорангіальних актинобактерій PDF
О. С. Ющук, Л. О. Горбаль, Ю. Р. Дацюк, Б. О. Осташ, Е. Штегманн, А. М. Лужецький, В. О. Федоренко 192-196
Синтез внеклеточных фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических загрязнителей PDF (Russian)
Н. А. Ямборко, Н. О. Леонова 197-201

Біоінформатика та білкова інженерія

Ідентифікація та аналіз in silico генів стрес-індукованих транскрипційних факторів DREB2 у Deschampsia antarctica Desv. PDF
О. М. Бублик, І. О. Андрєєв, В. А. Кунах 202-207
Створення репозиторія моделей просторової структури тубулінів як реалізація одного із стратегічних завдань віртуальної організації CSLabGrid PDF
О. М. Демчук, П. А. Карпов, С. П. Ожерєдов, С. І. Співак, М. О. Пидюра, Д. О. Самофалова, Я. Б. Блюм 208-211
Скринінг нітроанілінів на спорідненість до α-тубуліну міскантусу для їх використання у поліплоїдизації рослин цього роду PDF
О. В. Мельничук, С. П. Ожерєдов, Д. Б. Рахметов, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 212-216
Комп’ютерне моделювання просторової структури білка-модулятора гіберелінової відповіді RHT-1 Triticum aestivum L. з родини DELLA-GRAS білків PDF
К. О. Одинець, О. І. Корнелюк, С. В. Чеботар 217-223
Фрагменти мобільних генетичних елементів як складові потенційних альтернативних промоторів гена MGMT людини PDF
О. В. Підпала, Л. Л. Лукаш 224-228
Особливості взаємодії інгібіторів із протеїнфосфатазами, що потенційно пов’язані з цитоскелетом PDF
Д. А. Самофалова, П. А. Карпов, Я. Б. Блюм 229-233
Біоінформатичний аналіз потенційних ALS/AHAS-білків моркви (Daucus carota) PDF
А. В. Сидоров, В. Ю. Крат, В. А. Смірнова, Я. Ф. Парій, Ю. В. Симоненко, М. Ф. Парій 234-237
Розроблення українського порталу даних щодо генетично модифікованих рослин “Genetically modified plants gateway” PDF
С. І. Співак, А. І. Ємець, Я. В. Пірко, М. О. Пидюра, П. А. Карпов, С. В. Ісаєнков, Я. Б. Блюм 238-242
Identification of genes involved in cardiovascular diseases PDF (English)
Daniela Abdusa 243-246


ISSN: 2415-3826