Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Правила оформлення статей:

1. Обсяг статті повинен бути не менше 5-ти і не більше 7-ми сторінок А4 (297 х 210 мм) із полями: ліве 30 мм, інші – 20 мм.
2. Шрифт Times New Roman, 12 pt, вирівнювання «за шириною», міжрядковий інтервал «одинарний», абзацний відступ – 1 см.
3. Нумерація сторінок не ведеться.
4. Починається текст статті з індексу УДК, далі вказуються прізвище та ініціали авторів, розгорнуті назви наукових чи навчальних установ (з відміткою, де працює кожний з авторів), країна, індекс, місто, вулиця, e-mail (12 pt, стиль шрифту «курсив») – див. зразок оформлення нижче.
5. Після адреси установ(-и) вказати e-mail та телефон автора, який буде вести листування (сorresponding author), 10 pt, стиль шрифту «курсив». У списку авторів цього автора вказати після ініціалів позначкою ✉ – див. зразок оформлення нижче.
6. Заголовок має бути коротким (не більше 120 знаків, включаючи пробіли) і точно відображати зміст статті.
7. Матеріали подаються за такою структурою: резюме (мовою статті) (не виділяти), вступ (не виділяти), матеріали і методи, результати та обговорення, висновки, література (мовою оригіналу), references (перелік літератури англійською мовою або її транслітерація), резюме англійською мовою (не виділяти), а також резюме українською мовою – у випадку написання статті російською (не виділяти). При написанні статті англійською мовою слід дотримуватися таких назв підрозділів: abstract (не виділяти), introduction (не виділяти), materials and methods, results and discussion, conclusions, references, abstract (українською мовою) (не виділяти).
8. Резюме з ідентичним текстом подається двома мовами – українською та англійською, у разі написання статті російською мовою – трьома: російською, українською та англійською. Резюме мовою статті подається на початку, резюме іншими мовами – після переліку літератури. Резюме повинно включати: «Мету», «Методи», «Результати», «Висновки» (див. зразок оформлення нижче). Обсяг не менше 1000 та не більше 1500 знаків з пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву статті, а також ключові слова чи словосполучення (не більше п’яти).
9. Cкорочення повинні бути вказані при першому згадуванні і послідовно використовуватися надалі у тексті. Наприклад, Карпатський біосферний заповідник (КБЗ).
10. Рисунки в чорно-білому зображенні (режим градацій сірого Grayscale) подають у тексті статті, а також окремими файлами у форматі jpg з роздільною здатністю 200–400 dpi. Крім того, автори за бажанням можуть також подати файли з кольоровими зображеннями для публікації в електронній версії збірника. Шрифт для підпису рисунків Times New Roman, 12 pt (див. зразок оформлення нижче). Підписи до рисунків не включати у рисунок. Ширина рисунка повинна бути до 80 мм (одна колонка тексту) або до 180 мм (дві колонки тексту); висота з врахуванням тексту підпису – не більше 234 мм.
11. Зразок оформлення таблиці див. нижче. Примітки до таблиць наводять під таблицею шрифтом Times New Roman, 10 pt. Наприклад,
Примітка. *відмінності порівняно з контролем достовірні при P<0,001.
Примітки: *відмінності порівняно з контролем достовірні при P<0,001, n – кількість зразків.
При написанні статті англійською мовою:
Note. M – molecular mass marker.
Notes: * callus-derived regenerants (primer A11), M – molecular mass marker.
12. Інформація про фінансову підтримку проведених досліджень та подяки подаються після висновків, шрифт Times New Roman, 10 pt, стиль шрифту «курсив».
13. Оформлення бібліографії. Посилання на літературу в тексті беруть в квадратні дужки. Наприклад, [1]. Перелік літератури складається в порядку цитування. Список використаних джерел оформлюють за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. Після переліку літератури мовою оригіналу потрібно подати його англійською мовою (References) із зазначенням прізвищ авторів та назви публікації за англомовним варіантом резюме або відповідно до змісту вихідного видання. У випадку відсутності англомовних бібліографічних даних, прізвища авторів та назву видання подавати транслітерованими в романський алфавіт (латиницею) за Стандартом Бібліотеки Конгресу США, а назву роботи подавати в перекладі англійською. Для транслітерації можна скористатися Інтернет-сервісом за посиланням http://utgis.org.ua/translit (в полі «Стандарт» має бути вибране «ALA-LC»). Для публікацій, що мають цифровий ідентифікатор DOI, потрібно його вказати в кінці посилання. Для масового пошуку DOI можна скористатися формою за посиланням, в яку можна завантажити повний список літератури і отримати ідентифікатори для більшої частини об'єктів, для яких вони існують.

До Редколегії на електронну адресу faktory2016@gmail.com необхідно надіслати:

 • Статтю (текст статті з розміщеними у ньому рисунками і таблицями) у вигляді файлу, оформленого у текстовому редакторі у форматі doc або docx. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами із зазначенням номера секції (наукового напряму – див. вище). Наприклад, Bublyk_1.doc (перший автор Bublyk, секція 1).
 • Макет статті з вставленими малюнками і таблицями у pdf-форматі. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами із зазначенням номера секції (наукового напряму – див. вище). Наприклад, Bublyk_1.pdf.
 • Рисунки окремими файлами у кольоровому (для online версії, за бажанням) і чорно-білому (для друкованої версії) форматі jpg. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами. Наприклад, Bublyk_fig1.jpg (перший автор Bublyk, рисунок 1).
 • Відскановану копію квитанції про оплату.

У темі листа вказати прізвище першого автора (англійською) та тематику (номер секції), наприклад: Bublyk_5.

Внесок за публікацію становить:

 • для членів УТГіС з України – 700 ₴,
 • для членів УТГіС з інших країн – 25 €,
 • для учасників, що не є членами УТГІС з України – 1000 ₴
 • для учасників, що не є членами УТГІС з інших країн – 40 €.

Тривалість процедури опублікування статті:

 • Тривалість попередньої оцінки статті – 5 днів.
 • Тривалість рецензування статті – 30 днів.
 • Тривалість опублікування статті (від отримання до опублікування) – 180 днів.

Приклад оформлення статті

УДК
ІВАНЧЕНКО О.М.1, САФАРОВ І.О.1,2, НІКОЛАЄНКО І.Ю.2
1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
Україна, 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150, е-mail: ivanov@imbg.org.ua
2 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Україна, 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, e-mail: nikolaev@gmail.com
nikolaev@gmail.com, (050) 254-56-88, (097) 562-44-66
[1 порожній рядок]

НАЗВА СТАТТІ

[1 порожній рядок]
Резюме (українською мовою) (не виділяти)
Вступ (не виділяти)
Матеріали і методи
Результати та обговорення
Висновки
Інформація про фінансову підтримку, подяки (не виділяти) (за необхідності)
[1 порожній рядок]
Література
[1 порожній рядок]
References
[1 порожній рядок]
Резюме (англійською мовою)(не виділяти)
[1 порожній рядок]
Резюме (українською мовою, у випадку написання статті російською)(не виділяти)

Приклад оформлення рисунка


Рис. 1. Поліморфізм спектрів RAPD-продуктів рослин G. lutea з двох свидівецьких популяцій: 1–15 – гір Трояска-Татарука; 16–30 – полонини Крачунєска. М – маркер молекулярної маси «100 bp Ladder».

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 1. Значення основних показників генетичного поліморфізму досліджених популяцій G. lutea

Популяція Частка поліморфних ампліконів (Р), % Очікувана гетерозиготність (He) Індекс Шенона (S) Середня генетична відстань між рослинами за Жакардом (Dj), %
Kr 57,0 0,200±0,017 0,299±0,024 35,5
Tr 56,3 0,151±0,015 0,235±0,022 39,1
*Середнє 56,7 0,176±0,011 0,267±0,016 37,3
**СВ 90,1 0,259±0,014 0,401±0,019 50,5

Примітки: Kr – полонина Крачунєска, Tr – гори Трояска-Татарука; *Середнє – середнє значення для двох популяцій; **СВ – сумарна вибірка рослин.

Приклади оформлення бібліографічних посилань

 • Статті:
  • Gamelin F.X., Baquet G., Berthoin S., Thevenet D., Nourry C., Nottin S., Bosquet L. Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. Eur. J. Appl. Physiol. 2009. Vol. 105. P. 731–738. doi: 10.1007/s00421-008-0955-8.
  • Zaverukha B.V. Novi dani do khorolohii ta fitotsenotychnoi pryurochenosti ridkisnoho reliktovoho vydu Carlina onopordifolia Bess. ex Szafer, Kulcz. et Pawl. Ukr. botan. zhurn. 1981. Vol. 38(2). P. 49–52. [in Ukrainian] / Заверуха Б.В. Нові дані до хорології та фітоценотичної приуроченості рідкісного реліктового виду Carlina onopordifolia Bess. ex Szafer, Kulcz. et Pawl. Укр. ботан. журн. 1981. Т. 38(2). С. 49–52.
 • Книги, посібники:
  • Lersten N.R. Flowering plant embryology. Ames (USA): Blackwell Publishing, 2004. 212 p.
  • Mel’nychuk M.D., Novak T.V., Kunakh V.A. Biotekhnolohiia roslyn. Kyiv: Polihraf Konsaltyng, 2003. 520 s. [in Ukrainian] / Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К.: Поліграф Консалтинг, 2003. 520 с.
 • Тези:
  • Morgun B.V., Bannikova M.O., Fedorenko T.V., Markovskiy O.V., Vlasova O.M., Kuchuk M.V. Worldwide spreading and identification of transgenic Z. mays in Ukraine. Modern Aspects of Plant Genetic Engineering: abstract of International Scientific Conference (Kiev, May 30 – June 1, 2011). Kiev, 2011. P. 48.
  • Mosula M.Z., Konvaliuk I.I., Mel′nyk V.N., Drobyk N.M., Kunakh V.A. ISSR-analiz nekotorykh populiacij Gentiana lutea L. Ukrainskikh Karpat. Molekuliarno-geneticheskie podkhody v taksonomii i ekologii: tezisy dokladov nauchn. konf. (Rostov-na-Donu, 25–29 marta 2013 g.). Rostov-na-Donu: IuNC RAN, 2013. P. 62. [in Russian] / Мосула М.З., Конвалюк И.И., Мельник В.Н., Дробык Н.М., Кунах В.А. ISSR-анализ некоторых популяций Gentiana lutea L. Украинских Карпат. Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии: тезисы докладов научн. конф. (Ростов-на-Дону, 25–29 марта 2013 г.). Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2013. С. 62.
 • Електронні джерела:
  Вихідні дані джерела вказують мовою оригіналу.
  • Guerra F.P., Wegrzyn J.L., Sykes R., Davis M.F., Stanton B.J., Neale D.B. Association genetics of chemical wood properties in black poplar (Populus nigra). New Phytol. 2013. Vol. 197 (1). P. 162–176. doi: 10.1111/nph.12003. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23157484 (last accessed: 17.12.2017).
  • Boronnykova S.V., Svetlakova T.N., Boboshyna Y.V. Molekuliarno-geneticheskij analiz Populus tremula L. na osnovanii polimorfizma IRAP i ISSR markerov. Conservation of Forest Genetic Resources of Siberia: tezisy dokl. mezhdunar. konf. (Krasnoiarsk, 23–29 avgusta 2011 g.). URL: http://conf.nsc.ru/cfgrs2011/reportview/46716 (last accessed: 17.03.2017). [in Russian] / Боронникова С.В., Светлакова Т.Н., Бобошина И.В. Молекулярно-генетический анализ Populus tremula L. на основании полиморфизма IRAP и ISSR маркеров. Conservation of Forest Genetic Resources of Siberia: тезисы докл. междунар. конф. (Красноярск, 23–29 августа 2011 г.). URL: http://conf.nsc.ru/cfgrs2011/reportview/46716 (дата обращения: 17.03.2017).
 • Патенти:
 • • Drobyk N.M., Melnyk V.M, Hrytsak L.R., Leskova O.M., Kunakh V.A. Method of microclonal multiplication of Gentiana lutea L. and Gentiana acaulis L.: Patent for utility model 21499 Ukraine. No u200610671; applied on 09.10.2006, published on 15.03.2007, bulletin No 3.
  • Sposib ukorinennia in vitro roslyn vydiv Carlina sirsioides Klok. ta Carlina onorordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. Et Pawl.: pat. 116640 Ukraina: MPK (2017.01) S12 N 5/00, 5/04 (2006.01); A 01 N 4/00. No u 2016 13335; applied on 26.12.2016; published on 25.05.2017, Bul. No 10. 4 p. [in Ukrainian] / Спосіб укорінення in vitro рослин видів Carlina сirsioides Klok. та Carlina оnoрordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. Et Pawl.: пат. 116640 Україна: МПК (2017.01) С12 N 5/00, 5/04 (2006.01); А 01 Н 4/00. № u 2016 13335; заявл. 26.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. 4 с.
 • Автореферат:
  • Novosad I.Y. Technological procurement for manufacture of sections of working attachments of screw conveyors: dissertation abstract of Candidate of Technological Sciences. Ternopil, 2007. 20 p.
  • Tihunova O.O. Otrymannia shtamiv-produtsentiv rodu Clostridium z pidvyshchenym rivnem syntezu butanolu: avtoref. dys. ... kand. biol. nauk. Kyiv, 2016. 24 p. [in Ukrainian] / Тігунова O.O. Отримання штамів-продуцентів роду Clostridium з підвищеним рівнем синтезу бутанолу: автореф. дис. ... канд. біол. наук. Київ, 2016. 24 с.
 •  
 • Дисертація:
 • • Spiridonova K.V. Study of peculiarities of genome variability of Rauwolfia serpentina Benth cultivated cells: dissertation of Candidate of Biological Sciences. Kyiv, 2000. 149 p.
  • Spiridonova K.V. Vyvchennia osoblyvostey henomnoi minlyvosti kul′tyvovanykh klityn rauvol′fii zmiinoi Rauwolfia serpentina Benth.: dys. ... kand. biol. nauk. Kyiv, 2000. 149 p. [in Ukrainian] / Спірідонова К.В. Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної Rauwolfia serpentina Benth.: дис. ... канд. біол. наук. К., 2000. 149 с.

Додаткові приклади оформлення бібліографічних посилань можна знайти за посиланням: http://utgis.org.ua/images/pdf/examples.pdf.

Приклад оформлення резюме

IVANOV O.M.1, SAFAROV I.O.1,2, NIKOLAIEV I.Yu.2
1Institute of Molecular Biology and Genetics of Natl. Acad. Sci. of Ukraine,
Ukraine, 03680, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150, е-mail: ivanov@imbg.org.ua
2Yurii Fedkovych Chernivtsy National University,
Ukraine, 58012, Chernivtsi, Kotsiubynskogo str., 2, e-mail: nikolaev@gmail.com
[1 порожній рядок]
COMPREHENSIVE EVALUATION OF IRIS PUMILA L. POPULATIONS STATUS IN UKRAINE
Aim. Iris pumila L. (Iridaceae), typical steppe xerophyte, which is protected in several regions of Ukraine. Area of the species range has suffered a significant decline and fragmentation over the recent centuries. The comprehensive population studies were conducted to elucidate the effects of these processes and determine the indices that can be used as well-timed signals of species extinction risk. Methods. Ecological and population studies were combined with ISSR-analysis of genetic diversity to characterize the populations of I. pumila. Results. A number of population and ecological indicators suggests that I. pumila in Ukraine may be referred to regressive species threatened by genetic erosion. Moreover, the results of ISSR-analysis of plants from four populations in Mykolayiv and Poltava regions showed relatively high levels of the species genetic diversity and weak divergence of isolated populations. Conclusions. The reduction and fragmentation of I. pumila habitat first of all is accompanied by decline in ecological and population indicators, but depletion of the populations’ gene pool occurs much slower. To adequately determine the risk of genetic erosion in particular species, apart from assessment of population and ecological indicators, evaluation of species genetic resources using molecular markers is needed.
Keywords: genetic resources, Iris pumila L., population studies, PCR markers, threatened species.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.