Том 15 (2014)

Присвячено 100-річчю від дня народження Нормана Ернеста Борлоуга

Зміст

Титульні сторінки видання PDF
  1-2
Батько «зеленої революції» (до 100-річчя зо дня народження лауреата Нобелівської премії миру Нормана Борлоуга) PDF
А. І. Опалко 10-15

Клітинні, генні та молекулярні біотехнології

Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці з використанням калюсних культур PDF
А. В. Бавол, О. В. Дубровна, О. М. Гончарук, С. С. Воронова 16-19
Вплив гелеутворюючого компонента живильного середовища на ефективність отримання гаплоїдів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) у культурі пиляків in vitro PDF
О. В. Білинська, П. Г. Дульнєв 20-24
Ідентифікація типу сорту хмелю звичайного за молекулярними маркерами генів, що кодують халконсинтази PDF
А. М. Венгер, Н. Е. Волкова 24-27
Морозостойкость рекомбинантно-инбредных линий пшеницы и ее связь с аллелями микросателлитных локусов PDF (Russian)
М. В. Галаева, В. И. Файт, А. В. Галаев, В. Р. Федорова, Ю. М. Сиволап 27-31
Генетичний інструментарій для конструювання штамів Actinoplanes teichomyceticus із підвищеним рівнем продукції тейкопланіну PDF
Л. О. Горбаль, О. С. Ющук, Н. Забуранний, А. М. Кобилянський, Б. О. Осташ, Ф. Марінеллі, А. М. Лужецький, В. О. Федоренко 31-35
Агробактеріальна трансформація in planta пшениці озимого сорту Подолянка та ярого сорту Bobwhite PDF
І. Р. Горбатюк, А. В. Бавол, Б. В. Моргун 35-39
Морфологическая характеристика процессов повреждения, компенсации и приспособления в патологически измененной печени при воздействии ССl4 PDF (Russian)
Т. П. Гулько, М. В. Драгулян, Е. Г. Дерябина, В. А. Кордюм, М. Ю. Левкив, Р. В. Бубнов 39-44
Роль домену РН білка BCR у клітинних процесах, що визначають фенотип ph`-позитивних мієлопроліферативних захворюваннях PDF
Д. С. Гур’янов, Т. Ю. Лисецька, С. В. Антоненко, І. В. Кравчук, Г. Д. Телегєєв 44-48
Взаємодія наночастинок золота та срібла з плазмідною ДНК PDF
С. М. Дибкова, Т. Г. Грузіна, Л. С. Рєзніченко, З. Р. Ульберг 48-52
Порівняльна ефективність використання методів оцінки пивоварних сортів ячменю за спектром гордеїнів PDF
М. О. Дикун, Л. В. Сірант, В. М. Починок, Г. В. Завальна 52-55
Катаболітна деградація фруктозо-1,6-бісфосфатази у метилотрофних дріжджів Pichia pastoris і Hansenula polymorpha PDF
О. В. Дмитрук, А. А. Сибірний 55-59
Створення культури «бородатих» коренів рослин алтеї лікарської Althaea officinalis L. з використанням різних векторних конструкцій з геном ifn-α2b людини PDF
К. О. Дробот, Н. А. Матвєєва, О. Ю. Кваско, А. М. Шаховський 59-63
Роль некоторых факторов в процессе индукции каллусогенеза in vitro у эфиромасличных растений PDF (Russian)
Н. А. Егорова, И. В. Ставцева, О. В. Якимова, Л. И. Каменек, А. Г. Кривохатко 63-67
Участь щавлевої кислоти в індукції системної стійкості пшениці до збудника септоріозу PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв 67-72
Вплив індукційного живильного середовища на формування новоутворень в культурі пиляків in vitro пшениці твердої PDF
І. С. Замбріборщ, Г. О. Доброва, О. Л. Шестопал, А. І. Паламарчук 72-76
Изменения в популяциях лейкоцитов периферической крови животных с индуцированным остеоартритом после внутрисуставного введения МСК PDF (Russian)
М. В. Ковальчук, Т. П. Гулько, М. В. Драгулян, Н. С. Шувалова, Е. Г. Дерябина, В. А. Кордюм 76-79
Вміст вільного проліну при реалізації морфогенетичного потенціалу соняшника за Agrobacterium-опосередкованої трансформації PDF
А. Г. Комісаренко, С. І. Михальська, Л. Є. Сергєєва, В. М. Курчій, О. М. Тищенко 80-84
Роль фитохрома b в регуляции метаболических реакций фотосинтетического аппарата арабидопсиса дикого типа и мутанта hy2 PDF (Russian)
А. А. Кособрюхов, В. Д. Креславский, Г. Н. Ширшикова 84-87
Влияние клатратных комплексов β-циклодекстрина с регуляторами роста на морфологические и биохимические показатели барвинка малого Vinca minor L. PDF (Russian)
Л. Г. Лёшина, О. В. Булко, С. П. Рогальский, О. П. Тарасюк, О. А. Егоров 87-91
Клеточная экструзия ДНК лейкоцитами млекопитающих PDF (Russian)
Л. И. Лихачева, С. П. Шпилевая, Т. А. Рубан, Т. П. Гулько, В. А. Кордюм 91-95
Підвищення термотолерантності промислових спиртових дріжджів шляхом дерепресії генів синтезу трегалози PDF
Т. Б. Лужецький, М. В. Семків, Б. В. Кшановська, К. В. Дмитрук, А. А. Сибірний 95-99
Факторы индукции соматического эмбриогенеза Pinus sibirica du tour PDF (Russian)
А. В. Лукина, И. Н. Третьякова 99-102
Уведення в асептичну культуру рідкісної ендемічної рослини Atocion lithuanicum (Zapal.) Tzvel. PDF
В. О. Мартинюк, А. В. Голубенко, Г. Б. Гуменюк 102-106
Оптимізація біотехнологічних підходів у системі збереження генофонду свиней миргородської породи PDF
О. І. Метлицька, О. В. Щербак, С. І. Ковтун, П. А. Троцький, А. Б. Зюзюн, О. С. Осипчук 107-112
Біолістична трансформація незрілих зародків кукурудзи PDF
І. О. Нітовська, О. Є. Абраїмова, Т. М. Сатарова, А. М. Шаховський, Б. В. Моргун 112-117
Компонентний склад і біологічна активність екстрактів гриба Acremonium spp. PDF
С. Ф. Падалко, O. П. Каменчук, Л. В. Бобик 117-121
Искусственный эквивалент кожи на основе акриловых гидрогелей с иммобилизованными наночастицами серебра и клетками человека PDF (Russian)
А. Е. Папуга, Ю. М. Самченко, З. Р. Ульберг, Т. А. Рубан, Г. П. Козинец, Л. Л. Лукаш 121-124
Деякі особливості ризогенезу Lycopersicon esculentum Mill., Lycopersicon peruvianum var. dentatum Dun. та їх цибридів PDF
Я. І. Ратушняк, В. П. Дуплій 124-128
Використання сайт-специфічної рекомбіназної системи Cre/loxP для отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, вільних від маркерних послідовностей PDF
А. С. Секан, С. В. Ісаєнков, Я. Б. Блюм 128-133
Изменения в содержании свободного пролина в побегах и корнях проростков кукурузы на начальной стадии действия летальных осмотических стрессов PDF (Russian)
Л. Е. Сергеева, С. И. Михальская, В. М. Курчий, Е. Н. Тищенко 133-136
Особливості біосинтезу позаклітинних целюлаз і ксиланази у Fennellia flavipes B.J. Wiley et E.G. Simmons PDF
С. О. Сирчін, O. С. Харкевич, А. К. Павличенко, O. М. Юр’єва, Л. Т. Наконечна, Ю. С. Пасік, І. М. Курченко 137-140
Сортозалежні ростові показники та регенераційна здатність різних експлантів капусти в культурі in vitro PDF
А. М. Тараненко, M. О. Банникова, Б. В. Моргун 141-144
Вплив попередньої обробки волотей на морфогенез в культурі пиляків Oryza sativa L. PDF
О. Л. Шестопал, І. С. Замбріборщ, С. О. Ігнатова, Д. В. Шпак 144-148
Seed interferon imbibition leads seedling growth enhancement accompanying by increase in superoxide dismutase activity PDF (English)
L. O. Sakhno 148-152

Прикладна генетика і селекція

Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів PDF
В. Д. Бугайов, В. С. Мамалига, В. М. Горенський, А. М. Максімов 153-156
Молекулярні маркери в прогнозуванні гетерозису у кукурудзи PDF
Н. І. Букрєєва, В. П. Доменюк, A. О. Бєлоусов, В. М. Соколов, Ю. М. Сиволап 156-160
Пути нейтрализации наркотической опасности дикой конопли PDF (Russian)
В. Г. Вировец, И. М. Лайко, Л. М. Горшкова 160-165
Филогенетические особенности половых клеток и процесс оплодотворения у свиней PDF (Russian)
В. С. Васильев, А. М. Хохлов 165-169
Характеристика комерційних сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями за елементами продуктивності PDF
В. А. Власенко, О. М. Бакуменко, О. М. Осьмачко 169-173
Мінливість кількісних ознак селекційно-цінних зразків перцю солодкого за умов апоміктичного розмноження PDF
О. Ю. Гарт, С. І. Кондратенко, Н. П. Куракса 174-177
Комплексное исследование свиней по цито- и молекулярно-генетическим маркерам PDF (Russian)
М. В. Драгулян, С. А. Костенко, Е. В. Сидоренко 177-181
Морфологічні особливості формування крон бука лісового в молодому віці PDF
І. І. Делеган 181-186
Генетичні та адаптивні аспекти селекції ячменю ярого PDF
М. Р. Козаченко, O. Є. Важеніна, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. Г. Наумов 186-190
Реакція простих стерильних гібридів цукрових буряків за збором цукру на регульовані фактори середовища PDF
М. О. Корнєєва, М. М. Ненька 191-196
Ядерно-ядрышковая изменчивость семенного потомства сосны меловой урожаев разных лет в заповеднике «Меловая флора» PDF (Russian)
И. И. Коршиков, Я. Г. Мильчевская, Ю. А. Ткачева, Е. В. Лаптева 196-200
Вплив світлового режиму та ріверму на індукцію утворення мікробульб картоплі в культурі меристем in vitro PDF
Ю. О. Лавриненко, Р. А. Вожегова, Г. С. Балашова, О. І. Котова 200-205
Репродуктивная биология и методы селекции сахарной свеклы в ХХ веке PDF (Russian)
Е. И. Малецкая 205-209
Изучение активности синтеза генетического материала в клетке гетерозисных гибридов томата и хлопчатника PDF (Russian)
А. Д. Мамедова, Р. Т. Алиев 210-214
Наследуемость и изменчивость уровня содержания и выхода молочного жира как селекционных признаков в стадах черно-пестрого скота PDF (Russian)
А. М. Маменко, З. В. Емец, С. Ф. Антоненко 215-219
Молекулярно-генетична ідентифікація та цитологічні особливості сортів озимої м’якої пшениці з пшенично-житньою транслокацією PDF
Б. В. Моргун, Т. В. Чугункова, І. І. Лялько, Л. Г. Великожон, А. І. Степаненко 220-223
Наследование признаков коробочки межвидовыми гибридами F1 льна PDF (Russian)
В. А. Поляков, В. А. Лях 223-227
Использование межвидовой гибридизации при cоздании ценного исходного материала льна масличного PDF (Russian)
И. А. Полякова 227-230
Мінливість будови шлунка й кишечника у гібридів бантенга і бізона з домашньою коровою PDF
В. А. Самчук, Є. П. Стекленьов 231-234
Роль природного добору в сучасній селекції PDF
В. І. Сидорчук, С. П. Васильківський, Є. Ю. Гладкіх 234-237
Алельні варіанти генів поліфенолоксидази PPO-A1 та PPO-D1 у сортів озимої пшениці української селекції PDF
А. І. Степаненко, Б. В. Моргун, А. В. Трояновська, O. І. Рибалка, Л. Г. Великожон 238-242
Лечебно-профилактические свойства цинксодержащей витаминно-протеиновой добавки PDF (Russian)
С. М. Супрун, Г. В. Донченко, Ю. М. Пархоменко, Е. С. Харкевич, И. Н. Курченко, Т. Б. Аретинская, С. П. Cтепаненко, О. А. Кравченко 242-246
Агробактеріальна трансформація томатів (Solanum lycopersicon) геном лактоферину людини PDF
І. В. Танасієнко, Н. Бузіашвілі, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 246-250
Эволюция зубной и костной системы у представителей рода Sus PDF (Russian)
А. М. Хохлов 250-255
Використання SNP-аналізу для характеристики генетичної структури селекційного матеріалу кукурудзи і сорго PDF
В. Ю. Черчель, Т. М. Сатарова, В. В. Борисова, О. Є. Абраімова, М. М. Федько, Я. В. Степневська 255-259
Plant and animal lectines as modulators of mgmt and marp gene expression in vitro PDF (English)
L. L. Macewicz, V. V. Lylo, I. S. Karpova, K. V. Kotsarenko, T. A. Ruban, L. L. Lukash 260-264
Application of PCR markers for detecting 1BL.1RS wheat-rye chromosome translocations and (1B)1R substitutions PDF (English)
I. I. Motsny, L. V. Sudarchuk, A. V. Galaev, S. V. Chebotar 264-268
Increasing grain yield potential and stability in durum winter wheat in Ukraine PDF (English)
A. I. Palamarchuk 269-273


ISSN: 2415-3826