Тhе efficiency of androgenesis in vitro in anther culture of soft wheat winter varieties and their different generations hybrids

  • I. S. Zambriborshch
  • O. L. Shestopal
  • M. S. Boiko
  • H. O. Dobrova
  • S. V. Ahafonova

Abstract

Aim. To estimate the level of in vitro haploproduction androgenic ability of different generations populations (F1, F2) soft winter wheat hybrids of the same combination to maximize the use of biotechnology cereals. Methods. Obtaining of bread wheat double haploid lines by anther culture in vitro. The statistical methods. Results. The influence different generation of wheat hybrids on the processes of induction and regeneration in anther culture of winter bread wheat were studied. The 21 green plants-regenerants were received. Conclusions. The using of anthers of the second generation simple hybrids as donor material for the effective technology creation of doubled haploid of bread winter wheat was shown.
Keywords: wheat, anther culture in vitro, callus, regeneration, generation simple hybrids.

References

Litvynenko M.A. Biotekhnolohichni metody u selektsii sil's'kohospodars'kykh kul'tur.Visnyk ahrarnoi nauky. 2010. No 6. P. 11–14. [in Ukrainian]

Rizkalla A. A., Al-Ansary A. M. F., Attia S. A. A., Haiba A. A. A., Nasseef J. E. Response of some Egyptian and introduced wheat hybrids to androgenic process. International Journal of Agricultural Research. 2012. V. 7. P. 205–214. doi: 10.3923/ijar.2012.205.214

Tadesse W., Tawkaz S., Inagaki M.N., Picard E., Baum M. Methods and applications of doubled haploid technology in wheat breeding. ICARDA. Aleppo, Syria, 2013. 36 p.

Reshetnikov V.N., Spiridonovich E.V., Fomenko T.I., Nosov A.M. Rastitel'naia biotekhnologiia – sposob ratsional'nogo ispol'zovaniia biosinteticheskogo potentsiala. Nauka i innovatsii. 2014. No 5. P. 21–25. [in Russian]

Wang X., Hu H. The effect of potato II medium for triticale anther culture. Plant Sci. Lett. 1984. V. 36. P. 237–239. doi: 10.1016/0304-4211(84)90175-5

Lobanova K.I., Zhosonar M.V., Ihnatova S.O. Shliakhy realizatsii reheneratsiynoho potentsialu v kul'turi pyliakiv u riznykh henotypiv ozymoi m’iakoi pshenytsi. Visnyk Ukrains'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv. 2006. V. 4(1). P. 52–57. [in Ukrainian]

Ihnatova S.O., Zhosonar M.V., Lobanova K.I. ta in. Otrymannia podvoienykh haploidiv m’iakoi pshenytsi v kul'turi pyliakiv: metodychni rekomendatsii. Pivden. biotekhnoloh. tsentr v roslyn-vi UAAN. Odesa, 2008. 12 p. [in Ukrainian]

Lytvynenko M.A., Topal M.M., Shestopal O.L., Zambriborshch I.S., Halaiev O.V. Udoskonalena tekhnolohiia selektsiynoho protsesu pshenytsi m’iakoi ozymoi z vykorystanniam biotekhnolohichnykh i molekuliarno-henetychnykh metodiv: naukovo-metodychnyy posibnyk. Odesa: Astroprynt, 2015. 41 p. [in Ukrainian]

Shestopal O.L., Zambriborshch I.S., Topal M.M., Litvynenko M.A., Ihnatova S.O. Vyvchennia haploproduktsiynoi zdatnosti m’iakoi pshenytsi z pshenychno-zhytnimy translokatsiiamy. Faktory eksperymental'noi evoliutsii orhanizmiv. 2013. V. 12. P. 326–330. [in Ukrainian]

Shestopal O.L., Zambriborshch I.S., Topal M.M. Haploproduktsiyna spromozhnist' pshenytsi m’iakoi ozymoi za naiavnosti v henotypi translokatsiy 1RS.1BL TA 1RS.1AL. III Mizhnar. nauk. konfer. «Rehuliatsiia rostu ta rozvytku roslyn: fizioloho-biokhimichni ta henetychni aspekty», 11–12 lystopada 2014. Kharkiv, 2014. P. 53–58. [in Ukrainian]