Том 17 (2015)

Присвячено 110-річчю від дня народження Ервіна Чаргаффа і 75-річчю від дня народження академіка НААН України Ю.М. Сиволапа

Зміст

Титульні сторінки видання PDF
n n 1-2
Предтеча молекулярної ери у біології. До 110 річниці із дня народження Ервіна Чаргаффа PDF
Р. А. Волков 9-12
Юрій Михайлович Сиволап (1939–2014) PDF
Н. Е. Волкова 13-16

Молекулярна генетика та геноміка рослин

Аллельные варианты генов Vrn и темпы развития изогенных линий мягкой пшеницы PDF (Russian)
О. А. Аксентьева, В. В. Шулик, В. В. Жмурко 17-21
Генетический полиморфизм малатдегидрогеназы и глутаматоксалоацетаттрансаминазы у одновозрастных деревьев Pinus pallasiana D.Don, различающихся по диаметру ствола PDF (Russian)
А. Р. Багдасарова, И. И. Коршиков, Л. А. Калафат, С. Н. Привалихин, Н. Н. Пирко, А. С. Постовойтова, Я. В. Пирко 22-26
Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну під час холодової аклімації у ярої та озимої пшениці PDF
Д. Д. Буй, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 27-30
Анализ экспрессии генов целлюлозосинтезирующего комплекса и цитоскелетных белков в проростках льна (Linum usitatissimum L.) PDF (Russian)
Д. В. Галиновский, Т. А. Подвицкий, Г. Я. Баер, Я. В. Пирко, Н. В. Анисимова, Л. В. Хотылева, А. И. Емец, А. В. Кильчевский, Я. Б. Блюм 31-35
Вплив шунгіту на стабільність хромосом Allium fistulosum L. PDF
О. В. Городна, В. В. Олефіренко 36-40
Влияние меди на цитоскелет разных типов клеток корней Arabidopsis thaliana PDF (Russian)
И. И. Горюнова, А. И. Емец 41-45
Система биобезопасности республики Беларусь PDF (Russian)
С. Е. Дромашко 46-50
Triander – новая программа для визуального анализа нуклеотидных последовательностей PDF (Russian)
В. П. Дуплий, С. А. Дуплий 51-54
Вивчення клітинної локалізації протеїнкінази KIN10 з Arabidopsis thaliana PDF
О. Є. Краснопьорова, С. В. Ісаенков, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 55-58
Создание CAPS-маркера к гену FAD3B, контролирующему синтез α-линоленовой кислоты у льна (Linum usitatissimum L.) PDF (Russian)
В. А. Лемеш, М. В. Богданова 59-64
Ацетилювання α-тубуліну впливає на зміни білкового мікрооточення мікротрубочок при розвитку аутофагії в клітинах тютюну PDF
Д. І. Литвин, В. Д. Федина, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 65-69
Эффект действия засухи на синтез нуклеиновых кислот и фракционный состав ДНК у сортов хлопчатника, характеризующихся различной степенью стресс устойчивости PDF (Russian)
А. Д. Мамедова, Р. Т. Алиев 70-73
Біоінформатичний пошук елементів відгуку на гормони у промоторі гена О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT) PDF
З. М. Нідоєва, І. О. Самойленко, О. В. Підпала, Л. Л. Лукаш, А. П. Яцишина 74-78
Поиск новых митохондриальных и хлоропластных микросателлитных маркеров для генетических исследований популяций сосны сибирской кедровой в Западной Сибири PDF (Russian)
Н. В. Орешкова, Т. С. Седельникова, А. В. Пименов 79-81
Дослідження поліморфізму довжини інтронів генів ß-тубуліну у сортів Triticum aestivum L. та Hordeum vulgare L. PDF
А. М. Рабоконь, А. Є. Демкович, Я. В. Пірко, Я. Б. Блюм 82-86
Поиск производных ингибиторов протеинфосфатаз, потенциально связанных с регуляцией цитоскелета растений PDF (Russian)
Д. А. Самофалова, П. А. Карпов, Я. Б. Блюм 87-91
Реконструкція та верифікація просторової структури молекул тубулінів представників Diplomonadida, Kinetoplastida, Amoebida, Saccharomycetes та Microsporea PDF
С. І. Співак, С. П. Ожерєдов, Д. О. Самофалова, О. В. Раєвський, П. А. Карпов 92-96
Впровадження молекулярних маркерів у дослідження генетичного поліморфізму м’якої пшениці в південному біотехнологічному центрі в рослинництві PDF
С. В. Чеботар 97-102

Молекулярні та клітинні біотехнології

Вплив манітолу на індукцію та регенерацію морфогенної калусної тканини у кукурудзи PDF
О. Є. Абраімова, К. В. Деркач, Т. М. Сатарова, Н. В. Шевченко, Н. М. Черноусова 103-106
Морфогенетичний ефект і трофічні властивості хімічно модифікованого крохмалю Д-5аМ у культурі in vitro пиляків та ізольованих зародків ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) PDF
О. В. Білинська, П. Г. Дульнєв 107-111
Трансформація Camelina sativa методом in planta PDF
Ю. М. Бойчук, О. О. Баєр, Г. Я. Баєр, Д. Б. Рахметов, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець 112-116
Нанополімери на основі полі-ДМАЕМ – перспективні вектори для доставки генетичного матеріалу у рослинні клітини PDF
А. Ю. Бузіашвілі, Н. С. Фінюк, Р. С. Стойка, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець 117-120
Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на протопласти тютюну для створення нових підходів у біотехнології рослин PDF
О. М. Бурлака, Я. В. Пірко, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 121-125
Генетична трансформація in planta м’якої пшениці з використанням штаму AGLO, який містить pBi2E з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази PDF
С. С. Воронова, А. В. Бавол, О. В. Дубровна 126-130
Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці in planta з використанням гена орнітинамінотрансферази PDF
О. М. Гончарук, А. В. Бавол, О. В. Дубровна 131-135
Позитивний вплив антибіотика тиментину на елімінацію Agrobacterium tumefaciens та регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum PDF
І. Р. Горбатюк, І. С. Гнатюк, М. О. Банникова, Б. В. Моргун 136-140
Вплив складу регенераційних поживних середовищ на регенерацію пшениці твердої в культурі пиляків in vitro PDF
Г. О. Доброва, І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестовал 141-144
Отримання культури «бородатих» коренів полину звичайного з геном ifn-α2b людини PDF
К. О. Дробот, А. М. Шаховський, Н. А. Матвєєва 145-147
Біотехнологія індукування стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) проти біотичного стресу PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв 148-151
Підбір умов для введення в культуру in vitro рослин Lycium barbarum (L.) PDF
В. П. Жук, О. Ф. Забейда, В. Д. Науменко 152-155
Введення в культуру in vitro різних сортів сої (Glycine max (L.) Merr.), стерилізація та динаміка калюсоутворення PDF
О. Ф. Забейда, В. П. Жук, В. Д. Науменко 156-159
Вплив вуглецевого компонента живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L. PDF
І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, Д. В. Шпак 160-163
Застосування наноматеріалу в ембріогенетичній системі in vitro отримання ембріонів свиней PDF
А. Б. Зюзюн, О. В. Щербак, О. С. Осипчук, С. І. Ковтун, В. В. Дзіцюк 164-168
Використання біотехнологічних методів у створенні вихідного матеріалу для селекції органічних сортів томата PDF
Т. В. Івченко, С. І. Корнієнко, Т. К. Горова, Т. М. Мірошніченко, М. В. Гурін 169-173
Експресія гена протонно-натрієвого обміннику HvNHX2 ячменю в рослинах тютюну покращує показники солестійкості PDF
С. В. Ісаєнков, О. Є. Краснопьорова, Я. Б. Блюм 174-178
Некоторые проблемы и перспективы биотехнологического размножения шафрана (Сrocus S.L.) PDF (Russian)
Т. Г. Карагезов, М. Г. Мамедова, С. Ш. Асадова, И. В. Азизов 179-182
Биотехнологические и молекулярно-генетические исследования при создании межвидовых гибридов многолетних злаковых трав PDF (Russian)
И. П. Кондрацкая, Р. Б. Ахмедов, П. П. Васько, В. А. Столепченко, И. Я. Нам, В. В. Заякин, З. Г. Козловская 183-188
Аналіз трансгенних рослин кукурудзи та соняшнику з підвищеним рівнем стійкості до водного стресу PDF
А. Г. Комісаренко, С. І. Михальська, В. М. Курчій, Л. Є. Сергєєва 189-192
Генетична трансформація цукрового буряку синтетичним геном cry1C PDF
В. В. Курило, А. І. Ємець 193-196
Вплив гіпертермічного стресу на рослини, що експресують гібридні гени Δ-9- і Δ-12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій PDF
Т. М. Кирпа-Несміян, І. М. Герасименко, Л. О. Сахно, І. В. Голденкова-Павлова, Ю. В. Шелудько 197-199
Схожість та відмінність популяції гемопоетичних стовбурових/прогеніторних клітин із різних тканин людини PDF
М. Д. Кучма, В. М. Кирик, Г. М. Світіна, Ю. М. Шаблій, Л. Л. Лукаш, Г. С. Лобинцева, В. А. Шаблій 200-204
Вплив трансформації на накопичення біологічно активних сполук у «бородатих» коренях Bidens pilosa та Artemisia tilesii PDF
Н. А. Матвєєва, К. О. Дробот 205-208
Розробка та відпрацювання методики введення в культуру in vitro рослин міскантусу PDF
О. В. Мельничук, С. П. Ожерєдов, А. С. Секан, Г. Я. Баєр, О. М. Шиша, А. І. Емець 209-212
Розробка методів Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці PDF
С. І. Михальська, А. Г. Комісаренко, О. М. Тищенко 213-216
Отримання трансгенних рослин арахісу (Arachis hypogaea L.) з генами білків-стимуляторів імунної відповіді проти туберкульозу AG85, ESAT6 PDF
С. М. Ніфантова, І. К. Комарницький, Ю. В. Симоненко, М. В. Кучук 217-220
Нові гени, що контролюють продукцію антибіотиків фосфогліколіпідного ряду PDF
Б. О. Осташ, Л. О. Горбаль, Н. В. Забуранний, М. М. Лопатнюк, Г. В. Мутенко, М. В. Рабик, О. М. Громико, І. С. Осташ, С. Уокер, В. О. Федоренко 221-224
Влияние наночастиц и ионов металлов на выживаемость и пролиферацию стволовых клеток человека in vitro PDF (Russian)
А. Е. Папуга, Ю. М. Самченко, Е. М. Сухорада, Т. А. Рубан, Ю. Н. Коломиец, А. В. Зенич, И. В. Уварова, З. Р. Ульберг, Л. Л. Лукаш 225-229
Цитогенетичні особливості калюсних культур тритикале озимого за дії осмотичного стресу PDF
С. В. Пикало, А. В. Бавол, О. В. Дубровна 230-235
Вивчення ролі NO та актинових філаментів у відповіді рослин на дію холоду PDF
С. Г. Плоховська, Ю. А. Красиленко, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 236-240
Ефективність поверхневої стерилізації насіння як важливa умова створення in vitro колекцій рослин, що охороняються PDF
Н. О. Пушкарьова, В. Б. Белокурова, М. В. Кучук 241-244
Вплив регуляторів росту на регенерацію пагонів рослин Hypericum perforatum L. та Taraxacum officinalis L. PDF
О. С. Сидорук, Г. В. Сідляк, Н. А. Матвєєва 245-248
Влияние цинка на биологическую ценность грибного препарата PDF (Russian)
С. М. Супрун, Г. В. Донченко, Ю. М. Пархоменко, Е. С. Харкевич, Т. Б. Аретинская, И. Н. Курченко, С. П. Cтепаненко, Т. М. Кучмеровская 249-252
Імуномодулювальні i противірусні властивості базидіального гриба Trametes versicolor PDF
Л. О. Тітова, І. Р. Клечак, О. П. Трохименко, Л. М. Лазаренко, О. М. Дуган 253-257
Вплив біологічнофункціональних речовин на ріст пшениці та склад мікрофлори її різосфери PDF
Т. І. Тугай, В. В. Трач, К. Г. Лопатько, А. В. Тугай, Л. Т. Наконечна 258-260
Вплив інгібітору тирозинових протеїнкіназ геністеїну на агробактеріальну трасформацію рослин PDF
В. Федорчук, А. І. Ємець 261-264
Отримання трансгенних рослин Nicotiana benthamiana, в яких проходить експресія генів проліл-4-гідроксилази людини PDF
Н. Л. Щербак, М. Ю. Василенко, М. В. Кучук 265-269
The positive effect of antibiotic paromomycin compared with kanamycin for selection of transgenic plants with NPTII gene on the example of Nicotiana tabacum PDF (English)
I. O. Nitovska, I. D. Avilov, B. V. Morgun 270-273
Alterations in superoxide dismutase activity due to heterologous gene expression: plant peculiarities PDF (English)
L. O. Sakhno 274-279

Аналіз та оцінка генетичних ресурсів

Компонентный состав 7S и 11S глобулинов сои у гибридных линий F6 и их родительских форм PDF (Russian)
В. Г. Адамовская, О. О. Молодченкова, В. И. Сичкарь, Т. В. Картузова, Л. Я. Безкровная, Г. Д. Лаврова 280-283
Влияние фрагментации ареала на генетическое разнообразие растений на примере двух редких видов флоры Украины Gentiana lutea L. и Iris pumila L. PDF (Russian)
И. О. Андреев, Е. Н. Бублик, М. З. Мосула, Е. В. Спиридонова, Н. М. Дробык, В. А. Кунах 284-289
Морфологічні та функціональні особливості пилку представників Amelanchier Medik. в НДП «Софіївка» НАН України PDF
О. Д. Андрієнко, А. І. Опалко, О. А. Опалко, С. І. Сорокіна 290-294
Оцінка специфіки алелофонду деяких порід свиней PDF
К. В. Бодряшова, І. Ф. Парасочка 295-298
Визначення токсичності водних зразків з використанням гематологічних параметрів риб PDF
М. Р. Верголяс 299-302
Поширення пшенично-житньої транслокації в зразках пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) української селекції PDF
Г. П. Зайцева, Г. Є. Акініна, О. В. Твердохліб, В. М. Попов 303-307
Поліморфізм високомолекулярних субодиниць глютенінів Aegilops biuncialis Vis. PDF
Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Г. Я. Бідник, Н. О. Дем’янова, І. Ксиніас, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов 308-312
Характеристика пігментного апарату інтенсивних сортів озимої пшениці української селекції PDF
О. В. Маслюківська, Г. О. Прядкіна, О. Г. Соколовська-Сергієнко, О. О. Стасик 313-316
Використання молекулярних маркерів на основі генів відповіді на стрес для аналізу генетичного різноманіття Gentiana lutea L. PDF
М. З. Мосула, В. М. Мельник, І. І. Конвалюк, Н. Г. Каспрук, Н. М. Дробик, В. А. Кунах 317-321
Оценка местных сортообразцов граната в условиях Апшеронского полуострова PDF (Russian)
З. П. Мустафаева 322-324
In silico пошук gvp-кластерів Streptomyces globisporus 1912-2 PDF
Л. В. Поліщук 325-329
Детекція гена Or5 стійкості до вовчка соняшнику за допомогою SCAR-маркеру RTS05 PDF
В. М. Попов, Ю. М. Тереняк, Г. Є. Акініна, Я. Ю. Шарипіна, Т. А. Долгова, В. В. Кириченко 330-332
Запасні білки як універсальний маркер ідентифікації генотипів сільськогосподарських рослин PDF
Л. В. Сірант, М. О. Дикун, Г. В. Завальна 333-335
Виявлення сучасних та предкових субліній штамів родини Beijing у київській популяції Mycobacterium tuberculosis PDF
Ю. О. Чередник, О. В. Анопрієнко, А. І. Барбова, О. А. Журило 336-339


ISSN: 2415-3826