Том 16 (2015)

Присвячено 150-річчю від часу публікації робіт Грегора Менделя «Досліди над рослинними гібридами»

Зміст

Титульні сторінки видання PDF
  1-2
Від головного редактора PDF
В. А. Кунах 7-12
Постать Грегора Менделя: міфи і реалії. До 150-річчя оприлюднення Грегором Менделем результатів «Дослідів над рослинними гібридами» PDF
А. І. Опалко 13-20

Еволюція геномів в природі та експерименті

Мікросателітний аналіз стійких до борошнистої роси інтрогресивних ліній м’якої пшениці різного походження PDF
М. З. Антонюк, Т. В. Штефюк, Т. К. Терновська 21-25
Роль еволюції в інвазіях судинних рослин PDF
А. І. Бурда 26-31
Видовой состав и генетическая вариабельность бактериальных симбионтов тлей фауны Беларуси PDF (Russian)
Н. В. Воронова, Д. П. Сироткина 32-36
Деякі онтогенетичні аспекти впливу фізичних факторів на показники життєздатності у Drosophila melanogaster PDF
М. А. Грачова, Т. М. Чешко, Ю. Г. Шкорбатов 37-41
Вплив трансплантації ксеногенних мезенхімальних стовбурових клітин на протікання атрофічного риніту у мишей PDF
О. Г. Дерябіна, Н. С. Шувалова, М. В. Ковальчук, Ю. В. Мінін, О. М. Дерябін, В. А. Кордюм 42-45
Диференціaція судинної обкладинки та мезофілу у С3 і С4 видів рослин у зв’язку з оптимізацією фотосинтезу PDF
О. А. Кравець, І. І. Горюнова, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм 46-49
Еволюція гормональної регуляції у грибів PDF
О. В. Кузнецова, К. М. Власенко 50-54
Структурні та генетичні особливості літичного бактеріофага Lw1, нового представника псевдо Т-парних фагів PDF
А. І. Кушкіна 55-57
Гомологічна рекомбінація у гетерозиготних за мейотичними мутаціями рослин томату PDF
Т. П. Лісовська 58-62
Кариотип Microtus sosialis и родственные связи видов рода Chionomys и порода Terricola, обитающих в Азербайджане PDF (Russian)
Е. Т. Мамедрзаева, Г. Н. Кулиев, З. К. Керимова, А. Г. Кулиев, Э. Н. Шамилов, Г. Э. Гасымова, А. С. Абдуллаева 63-67
Инварианты универсального эволюционизма PDF (Russian)
А. Н. Михеев 68-73
Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів PDF
М. С. Осмалений, А. М. Головков, А. В. Нанієва, М. Р. Верголяс 74-77
Компоненты приспособленности в потомстве Drosophila melanogaster после острого γ-облучения PDF
Д. А. Скоробагатько, В. Ю. Страшнюк, А. А. Мазилов 78-82
Introgressive wheat lines Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum as to structure of homoeologous group 5 chromosomes PDF (English)
T. S. Iefimenko, G. Fedak, M. Z. Antonyuk, T. K. Ternovska 83-86

Прикладна генетика і селекція

Генотоксичний вплив деяких пестицидів в тестах на Drosophila melanogaster PDF
С. В. Білоконь 87-91
Принципи підбору пар для гібридизації в селекції озимої пшениці T. aestivum L. на адаптивність до умов довкілля PDF
Л. А. Бурденюк-Тарасевич, М. В. Лозінський 92-96
Однодомность и ненаркотичность Cannabis sativa L. как новые составные систематики современной культуры PDF (Russian)
В. Г. Вировец, И. М. Лайко, Л. М. Горшкова, А. И. Кириченко, С. В. Мищенко 97-99
Проблема резистентності рослин до гербіцидів: генетичний та метаболічний аспекти PDF
Ж. З. Гуральчук, Є. Ю. Мордерер 100-104
Биотехнологические подходы к улучшению хозяйственно-ценных признаков тритикале PDF (Russian)
Н. И. Дубовец, Е. А. Сычева, Е. Б. Бондаревич, Л. А. Соловей 105-109
Ростові процеси у стеблі озимої пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням PDF
О. І. Жук 110-113
Ізатізон та наносрібло здатні індукувати зміни ростових процесів та продуктивності вівса сорту Незламний, які зберігаються в наступних поколіннях PDF
В. А. Кацан, Л. Н. Юркевич, А. І. Потопальський 114-119
Методи підвищення морозо-, зимостійкості пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Лісостепу України PDF
В. В. Кириленко, О. В. Гуменюк, О. Л. Дергачов, Н. С. Дубовик, Б. В. Близнюк, С. О. Хоменко 120-124
Вплив гетерогенності тетраплоїдного запилювача на прояв господарсько-цінних ознак ЧС гібридів цукрових буряків PDF
М. О. Корнєєва, М. Б. Мацук, Л. М. Чемерис 125-128
Удосконалення доборів на підвищення продуктивності сої в умовах зрошення PDF
Ю. О. Лавриненко, Р. А. Вожегова, В. В. Базалій, В. І. Кузьмич 129-131
Підвищення стійкості організму корів до негативного впливу плюмбуму кормів раціону PDF
О. М. Маменко, З. В. Ємець, С. С. Хруцький 132-135
Аналіз структури продуктивності колекційних зразків малопоширених видів пшениці PDF
В. В. Моргун, С. М. Січкар, В. М. Починок, О. В. Голік, Т. В. Чугункова 136-140
Проблеми і перспективи селекційно-генетичного вдосконалення яблуні (Malus Mill.) PDF
А. І. Опалко, О. А. Опалко 141-146
Особливості морозо- і зимостійкості пшениці твердої озимої PDF
А. І. Паламарчук 147-151
Дослідження реакції рослин пшениці м’якої з транслокацією 1BL/1RS на гамма-опромінення PDF
І. О. Созінов, Н. О. Козуб, Г. Я. Бідник, Н. О. Дем’янова, А. В. Карелов, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов 152-155
Системи контролю початкового розвитку сучасних селекційних зразків озимих зернових колосових культур у СГІ – НЦНС PDF
А. Ф. Стельмах, В. І. Файт 156-160
Поліморфізм генів пшениці, які визначають якісні ознаки, у харчових продуктах PDF
А. І. Степаненко, О. В. Степаненко, Б. В. Моргун 161-165
Биологические особенности организма животных рода Sus PDF (Russian)
А. М. Хохлов, Д. И. Барановский, А. С. Смирнова 166-169
Сравнительный анализ аллельного состава микросателлитных локусов Brassica oleracea var. capitata L. PDF (Russian)
М. Н. Шаптуренко, Т. В. Печковская, С. И. Вакула, Л. В. Хотылева 170-173
Natural variation of wheat cuticular waxes in relation to drought tolerance PDF (English)
H. Bi, N. V. Kovalchuk, D. Dias, U. Roessner, P. Langridge, S. Lopato, N. V. Borisjuk 174-178
Anti-Staphylococci activity of yeast isolates affected by pH of experimental medium PDF (English)
I. V. Dabrowska, K. S. Tkachenko, V. S. Podgorsky, M. O. Fomina 179-182

Генетика людини та медична генетика

Корекція вітамінними хіміопревентерами мутагенних фонів, спричинених дією ароматизаторів продуктів харчування PDF
І. В. Боднар, О. С. Зубко, Л. С. Боднар 183-187
Частоти мутації 5382INSC гена BRCA1 у жінок, хворих на рак молочної залози, в трьох областях України PDF
Є. В. Городецька, С. В. Серга, Т. І. Лагута, Н. М. Левкович, М. Ф. Анікусько, Ю. О. Тимовська, В. Є. Чешук, І. І. Смоланка, С. Ю. Скляр, С. Е. Поленков, О. І. Бойченко, С. В. Демидов, О. В. Жук, І. А. Козерецька 188-191
Здатність показника Ip розрізняти українські популяції регіонального рівня PDF
М. Ю. Горпинченко, Л. О. Атраментова 192-196
Молекулярно-генетична діагностика мутацій гена FGFR3 при ахондроплазії та гіпохондроплазії PDF
І. М. Дмитрук, Г. В. Макух, М. Я. Тиркус, В. І. Шуварська, Н. В. Маркевич, О. В. Лялюк 197-200
Визначення ролі спадкових факторів та несприятливих чинників перинатального розвитку у формуванні ожиріння у дітей та підлітків PDF
В. І. Ковальова, О. А. Будрейко, Г. В. Косовцова 201-205
Однонуклеотидный полиморфизм гена интерлейкина-6 (IL-6) у жителей Харькова, больных сахарным диабетом 2 типа PDF (Russian)
Н. А. Козак, А. К. Почерняев, Д. В. Лыткин, М. Ю. Горшунская, С. С. Почерняева 206-209
Изучение молекулярно-генетических маркеров болезни Паркинсона в Украине PDF (Russian)
А. К. Коляда, А. М. Вайсерман, Д. С. Красненков, Т. В. Плетнева, И. Н. Карабань 210-215
Динаміка ультраструктурних аберацій каріотипу стовбурових клітин людини лінії 4BL, виявлених за допомогою ARRAY CGH PDF
В. О. Кушнірук, Г. Р. Акопян, Д. О. Микитенко, Н. Л. Гулеюк, В. Д. Зукін, Л. Л. Лукаш 216-220
Выраженность агрессивности и эмпатии не связана со степенью метисации жителей украинского города PDF (Russian)
Е. Н. Лучко, Л. А. Атраментова 221-224
Сигнальна функція β-катеніну при адаптації дорослого міокарда ссавців до фізичних навантажень PDF
О. Л. Пальчевська, В. В. Балацький, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень, Л. Л. Лукаш 225-229
Мотиви регуляторних послідовностей у промоторних ділянках гена MGMT людини в межах мобільних генетичних елементів PDF
О. В. Підпала, Л. Л. Лукаш 230-235
Популяционный и генетический анализ пищевых предпочтений среди жителей Украины PDF (Russian)
И. А. Тимошина, О. В. Павиченко, О. В. Филипцова 236-240
Розповсюдження генетично детермінованої гіполактазії дорослого типу у хворих на муковісцидоз, гомозигот за мутацією p.Phe508del PDF
М. Я. Тиркус, Г. В. Макух, Л. Й. Бобер, Н. В. Роговик, О. З. Гнатейко 241-245
Спектр та частота численних хромосомних аномалій в матеріалі ранніх репродуктивних втрат PDF
І. Р. Ткач, Н. Л. Гулеюк, Н. В. Гельнер, Г. М. Безкоровайна, А. Вайсе, Н. Косякова, Т. Лір, Т. В. Федишин 246-250
Молекулярно-генетичний аналіз поширених мутацій гена АТМ у пацієнтів з підозрою на атаксію-телеангіектазію PDF
Б. І. Третяк, Г. В. Макух, Н. І. Кіцера, Л. В. Костюченко, Г. Р. Акопян 251-254
Западноевропейские и западноазиатские варианты гаплогруппы R1b в украинских популяциях PDF (Russian)
О. М. Утевская, Х. Д. Дибирова, М. И. Чухряева, А. Т. Агджоян, Л. А. Атраментова, Е. В. Балановская, О. П. Балановский 255-259
Анализ полиморфных вариантов С677Т и А1298С гена MTHFR у больных псориазом PDF (Russian)
А. М. Федота, Л. В. Рощенюк, А. В. Адмакина, А. С. Солодянкин 260-263
Стан ДНК-метилювання гена глутатіон-S-трансферази P1 (GSTP1) у хворих на рак сечостатевої системи PDF
Л. П. Швачко, І. С. Шумейко, Г. Д. Телегєєв 264-267
Спектр мутаций ядерного локуса DFNB1 у пациентов с несиндромальной СНТ, жителей Беларуси PDF (Russian)
О. А. Шубина-Олейник, М. Г. Синявская, А. М. Левая-Смоляк, Е. П. Меркулова, Н. Г. Даниленко 268-272
Isolectins from Sambucus nigra flowers and their effect on MGMT and P53 proteins amount in human cells in vitro PDF (English)
L. L. Lylo, I. S. Karpova, K. V. Kotsarenko, L. L. Macewicz, T. A. Ruban, G. V. Dziuba, L. L. Lukash 273-276

Історія біології та еволюційної теорії

Про наукову діяльність у галузі біології та медицини видатних вчених ХІХ–ХХ ст. — вихідців з України PDF
Р. П. Піскун, С. С. Хлєстова, Н. М. Гринчак 277-281
І. І. Мечников: життя і наукова діяльність. До 170-річчя від дня народження PDF
І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк 282-286


ISSN: 2415-3826