Genetic features of the glutathyon system of long livers of Carpathian region with comorbid pathology: arterial hypertension and osteoarthrosis

  • R. V. Kozoviy
  • L. Ye. Kovalchuk
  • H. M. Erstenyuk

Abstract

Aim. To study the polymorphism of GSTM1, GSTT1 genes. To study the activity of enzymes encoding these genes in long-livers with arterial hypertension (AG) and osteoarthritis (OA). Methods. The determination of the frequency of polymorphous variants of gene deletions GSTT1 and GSTM1 and the activity of glutathione S-transferase (GST), glutathione reductase (GRD), glutathione peroxidase (GPO) was performed in long-livers, who were separated depending on the presence AG and OA. Results. In the group of patients with hypertension and OA genotype GSTM1«+»/GSTT1«+» met the GSTM1«+»/GSTT1«-» 3.0 times more often. The genotype GSTM1«-»/GSTT1«+» in comparison with GSTM1«-»/GSTT1«-» in this study group was 3.17 times. The study of GPO, GRD, and GST enzymes has shown a tendency to depend on its level from the health of long-livers. Conclusions. The advantage of genotypes with the active form of the gene GSTT1«+» was spotted among healthy long livers and patients with hypertension and OA. It indicates a better functioning of the antioxidant defense system. The activity of the enzymes of the glutathione system GPO, GRD, and GST was higher in healthy long-livers livers than in patients with comorbid pathology.

Keywords: glutathione system, longevity, arterial hypertension, osteoarthritis.

References

Sydorenko A., Endrius H. OON vozghlavliaet prohrammu issledovanyi starenyia v 21-M stoletyy. Uspekhy herontolohy. 2000. No. 4. P. 269–270.

Alydzhanova Kh.H, Kaurov B.A. Starenye,vozrastzavysymye bolezny y nekotorye faktory ryska serdechno-sosudystykh zabolevanyi u lyts pozhyloho y starcheskoho vozrasta. Klynycheskaia medytsyna. 2011. No. 3. P. 21–27.

Anysymov V.N. Molekulyarnye y fyzyolohycheskye mekhanyzmy starenyya. Sankt Peterburh: Nauka, 2003. 468 p.

Baranov V.S., Yvashchenko T.E., Baranova E.V. Testyrovanye henov systemy detoksykatsyy v profylaktyke nekotorykh mul'tyfaktoryal'nykh bolezney. Zhurnal akusherstva y zhenskykh bolezney. 2003. No. 2. P. 11–16

Vaiserman A.M. Vlyianye sredovykh faktorov v rannem ontoheneze na starenye y prodolzhytelnost zhyzny. Ontohenez. 2004. No. 5. P. 325–332.

Horovenko N.H., Podol's'ka S.V., Chernyuk NV. Rol' polimorfizmu heniv GSTT1 i GSTM1 u prohnozuvanni perebihu ta formuvanni skhyl'nosti do KhOZL. Ukrayins'kyy pul'monolohichnyy zhurnal. 2009. No. 4. P. 45–49.

Prokhorova M.Y., redaktor. Metody byokhymycheskykh yssledovanyy (lypydnyy y enerhetycheskyy obmen). Lenynhrad: Yzd-vo Lenynhr. un-ta, 1982. 272 p.

Babych P.N., Hubenko A.V., Lapach S.N. Prymenenye sovremennykh statystycheskykh metodov v praktyke klynycheskykh yssledovanyy. Soobshchenye vtoroe. Prymenenye kryteryya khy-kvadrat. Ukr. med. chasopys. 2005. No. 2. P. 113–119

Hayes J.D., Flanagan J.U., Jowsey I.R. Glutathione Transferases. Ann Rev Pharm Toxicol. 2005. Vol. 45. P. 51–88. doi: 10.1146/annurev.pharmtox.45.120403.095857

Ran Q., Liang H., Ikeno Y. Reduction in glutathione peroxidase 4 increases life span through increased sensitivity to apoptosis. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2007. Vol. 2, No. 9. P. 932–942. doi: 10.1093/gerona/62.9.932