On the occasion of the publication of the first 25 volumes of a collection of academic papers «Factors in experimental evolution of organisms»

  • V. A. Kunakh Institute of molecular biology and genetics of NAS of Ukraine

References

Kunakh V.A. Do chytachiv i avtoriv zbirnyka – z nahody 10-richchia vykhodu v svit pershoho tomu. Faktory eksperymental’noi evoliutsii orhanizmiv. 2013. V. 12. P. 3–6. [in Ukrainian]

Kunakh V.A. Z nahody provedennia X mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Faktory eksperymental’noi evoliutsii orhanizmiv». Faktory eksperymental’noi evoliutsii orhanizmiv. 2015. V. 16. P. 7–12. [in Ukrainian]

Kunakh V.A., Mozhylevs’ka L.P. Bibliostatystychnyy analiz pershykh 25-ty tomiv zbirnyka naukovykh prats’ «Faktory eksperymental’noi evoliutsii orhanizmiv». Faktory eksperymental’noi evoliutsii orhanizmiv. 2020. V. 26. P. 7–12. [in Ukrainian] doi: 10.7124/FEEO.v26.1233