Особливості формування кормової та насіннєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного походження

  • В. Д. Бугайов
  • В. М. Горенський
  • В. С. Мамалига

Анотація

Мета. Дослідження та оцінка колекційних зразків люцерни за основними господарсько-цінними ознаками для подальшого використання у селекції за умов підвищеної кислотності ґрунту. Методи. Польові (проведення фенологічних спостережень та обліків), лабораторні (облік насіннєвої продуктивності), математично-статистичний (об’єктивна оцінка одержаних експериментальних даних). Результати. За результатами досліджень 30 колекційних зразків виділені генотипи, толерантні до кислотності ґрунту з відносно високою кормовою і насіннєвою продуктивністю, які перевищували стандартний сорт Синюха за цими показниками на 7–27 % та 9–64 % відповідно. Висновки. Отримано інформаційну базу даних вихідного матеріалу за кормовою та насіннєвою продуктивністю, що може бути використана в подальшому для створення сортів, толерантних до підвищеної кислотності ґрунту.

Ключові слова: люцерна, колекційні зразки, кислотність ґрунту, врожайність насіння, суха речовина.

Посилання

Zhuchenko A.A. Mobylyzatsyia henetycheskykh resursov tsvetkovыkh rastenyy na osnove ykh ydentyfykatsyy y systematyzatsyy. M: Typohrafyia, 2012. 584 s. [in Russian]

Kosolapov V.M. Stratehyia selektsyy liutsernы. Sb. nauchn. tr. Vyp. 4 (52). Aktual'nыe napravlenyia selektsyy y yspol'zovanye liutsernы v kormoproyzvodstve. M.: Uhreshskaia typohrafyia, 2014. S. 4–6. [in Russian]

Epyfanova Y., Tymoshkyn O., Lapyna M. Selektsyia liutserny dlia uslovyy Lesostepy sredneho Povolzh'ia. Nauchnoe obespechenye y upravlenye ahropromыshlennыm kompleksom. 2016. No. 6. S. 53–56. [in Russian]

Tyshchenko O.D., Tyshchenko A.V. Vykorystannia bahatorichnykh vydiv liutsern u selektsiyniy roboti Instytutu zroshuvanoho zemlerobstva. Zroshuvane zemlerobstvo. 2011. Vyp. 57. S. 182–187. [in Ukrainian]

Tyshchenko O.D., Tyshchenko A.V., Chernychenko M.I. Pro solestiykist' liutserny ta shliakhy ii pidvyshchennia. Zroshuvane zemlerobstvo. 2013. Vyp. 59. S. 105–108. [in Ukrainian]

Mel'nyk A.F. Zakyslennia gruntiv – problema zemlerobstva. Propozytsiia. 2010. No. 9. S. 80–81. [in Ukrainian]

Shuvar I.A. Pro rodiuchist' hruntu treba dbaty postiyno. Ahrobiznes. 2011. No. 21–22. S. 30–37. [in Ukrainian]

Buhayov V.D., Mamalyha V.S., Maksymov A.N. Metody edafycheskoy selektsyy liutserny. Ydey N.Y. Vavylova v sovremennom myre: tezysy dokladov III vavylovskoy mezhdunarodnoy konferentsyy. Sankt-Peterburh, 2012. S. 263–264. [in Russian]

Zhuchenko A.A. Adaptyvnaia selektsyia rastenyy (ekoloho-henetycheskye osnovy). M.: Y-vo RUDN, 2000. T. 1. 780 s. [in Russian]

Pyskovatskyy Yu.M. Selektsyia liutserny na ustoychyvost' k kyslym pochvam. Yntroduktsyia y osvoenye netradytsyonnыkh y redkykh s. kh. rastenyy: sbornyk nauchnykh rabot. Ul'ianovsk, 2002. 234 s. [in Russian]

Shamsutdynov Z.Sh. Sovremennoe sostoianye y stratehyia razvytyia selektsyy kormovykh kul'tur. Nyva Tatarstana. 2011. No. 1–2. S. 39–43. [in Russian]

Zharynov V.Y. K metodyke otsenky yskhodnoho materyala pry selektsyy liutsernы na povыshenye semennoy produktyvnosty. Novye metody sozdanyia y yspol'zovanyia yskhodnoho materyala dlia selektsyy rastenyy. K.: Naukova dumka, 1979. S. 233–242. [in Russian]

Konstantynova A.M., Voshchynyn P.A., Novoselova A.S. Metodyka selektsyy mnoholetnykh trav. M., 1969. 108 s. [in Russian]

Metodyka hosudarstvennoho sortoyspytanyia sel'skokhoziaystvennykh kul'tur / pod red. L.Y. Malova. M.: Sel'khozyzdat, 1963. 303 s. [in Russian]

Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv liutserny posivnoi, l. minlyvoi (Medicago sativa L. M., M. varia Martyn) na vidminnist', odnoridnist' i stabil'nist' / Adaptovano: Andriushchenko A.V., Kryvyts'kyy K.M., Veselovs'ka O.B. 2010. 18 s. [in Ukrainian]