В цьому номері:

Оригінальні статті

Бакуловірусні вектори Aс-CMV-GFP, Aс-M-GFP і Aс-IFN-GFP для ефективного переносу генів у клітини ссавців

Анопрієнко О.В., Вагіна І.М., Захарук О.А., Строковська Л.І., Соломко О.П.С.3-9

Показати резюме

Завантажити PDF

Cконструйовані рекомбінантні бакуловірусні вектори Ac-CMV-GFP, Ac-M-GFP и Ac-IFN-GFP із різними регуляторними елементами (промотор CMV і касета CAG), що забезпечують експресію репортерного eGfp і гена мишачого ?-Ifn у клітинах ссавців. Проведено порівняння ефективності трансдукції клітинних ліній миші та людини отриманими рекомбінантніми бакуловірусними векторами.
Ключові слова: рекомбінантний бакуловірус, AcMNPV, трансдукція, генна терапія, ?-інтерферон, IFN-?.

Поліморфізм за SSR-локусами 3D хромосоми серед генотипів пшениці – реципієнтів чужинного гена стійкості до борошнистої роси (Pm)

Антонюк М.З., Бодильова М.В, Єфіменко Т.С.С.10-17

Показати резюме

Завантажити PDF

Наведено результати вивчення поліморфізму за алелями мікросателітних локусів серед наявного різноманіття генотипів м’якої пшениці для ідентифікації сортів, перспективних як реципієнтів для схрещування з інтрогресивними лініями м’якої пшениці, що несуть чужинний ген стійкості до борошнистої роси на генетичному тлі генотипу Аврора. Поліморфізм 12 генотипів м’якої пшениці щодо генотипу Аврора та геномно-заміщених форм Аврозис, Авролата та Авродес за шістьма мікросателітними локусами виявився достатнім для формування таких гібридних комбінацій між сортами та стійкими лініями, для яких можна використовувати метод BSA з одним із досліджених мікросателітних локусів.
Ключові слова: м’яка пшениця, мікросателітний аналіз, інтрогресивні ліній, борошниста роса.

Активність сахарозосинтази і інвертази морфогенного та неморфогенного калюсів, отриманих із незрілих зародків кукурудзи (Zea mays l.), інфікованих Agrobacterium tumefaciens

Матвєєва O.Ю., Сакало В.Д., Курчій В.М., Тищенко О.М.С.18-24

Показати резюме

Завантажити PDF

Порівнювали активності ферментів синтезу та гідролізу сахарози морфогенного і неморфогенного калюсів, індукованих із незрілих зародків інбредних ліній кукурудзи 1555, 1568 та А188 після їхньої Agrobacterium-опосередкованої трансформації штамом LBA 4404, що містить вектор pCB002 із геном неоміцинфосфотрансферази (nptII). У Km-стійкому (KmСК) морфогенному калюсі виявлено значну активацію сахарозосинтази у реакції синтезу сахарози та інвертази (вакуолярної та цитоплазматичної), що включає її у метаболізм. Диференційна активність морфогенного і неморфогенного KmСК свідчить про важливу роль сахарози та продуктів її гідролізу у процесах росту й диференціювання клітин за Agrobacterium-опосередкованої трансформації.
Ключові слова: кукурудза (Zea mays L.), Agrobacterium–опосередкована трансформація, калюс, сахарозосинтаза, інвертаза.

Багатоплідна жеребність: генетичні та селекційні аспекти

Платонова Н.П., Загорулько Л.І.С.25-30

Показати резюме

Завантажити PDF

Розглянуто генетичні та селекційні аспекти багатоплідної жеребності у кобил. Встановлено фізіологічні особливості поліовуляторних статевих циклів. Досліджено ефективність стимуляції овуляції препаратом хоріонічного гонадотропіну людини (HCG).
Ключові слова: конярство, багатоплідна жеребність, поліовуляція, стимуляція овуляції.

SSR-маркування генів, залучених до контролю остистості в твердої пшениці (Triticum durum Desf.)

Прокопик Д.О., Терновська Т.К.С.31-40

Показати резюме

Завантажити PDF

Виконано генетичний аналіз остистих та безостих зразків твердої пшениці (Triticum durum Desf.) за ознакою остистість колосу та мікросателітним локусам, специфічним для хромосом 4А, 5А та 6В пшениці. Показано, що домінантний промотор остистості Вn, наявність якого у геномі остистих твердих пшениць передбачалась нами у попередньому дослідженні, розташований на хромосомі 6В, оскільки зчеплений на відстані 27,5 сМ з мікросателітним локусом Xbarc178, локалізованим на цій хромосомі.
Ключові слова: тверда пшениця, остистість, генетичний аналіз, метод Lod scores, мікросателіти.

Визначення гена стійкості до бурої іржі Lr34 у сортах м’якої пшениці з використанням мікросателітного маркера

Радченко О.М., Тищенко О.М.С.41-45

Показати резюме

Завантажити PDF

Lr 34 є одним із найефективніших генів стійкості до бурої іржі м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) – хвороби, які призводять до зниження врожайності та якості зерна. Досліджено 13 сортів пшениці на наявність гена Lr 34 за допомогою мікросателітного локусу Xgwm 295. Встановлено варіювання алельного складу цього SSR-маркера. Серед проаналізованих сортів пшениці алелі локусу Xgwm 295 мають розмір 240. 254 та 280 пн. Алель розміром 254 пн., який зчеплений з геном Lr 34, виявлено в сортах: Золотоколоса, Подолянка, Glenlea, Saar.
Ключові слова: бура іржа, SSR-маркери, пшениця.

Вуглекислотний газообмін і активність супероксиддисмутази прапорцевих листків різних сортів озимої пшениці

Соколовська-Сергієнко О.Г., Кірізій Д.А.С.46-50

Показати резюме

Завантажити PDF

У вегетаційному досліді вивчали динаміку інтенсивності фотосинтезу і фотодихання, а також активності супероксиддисмутази (СОД) хлоропластів прапорцевих листків у фази цвітіння молочно-воскової стиглості трьох сортів озимої пшениці різних за продуктивністю Миронівської 808, Смуглянки та Фаворитки. Показано, що для високопродуктивних сортів пшениці в період наливу зерна характерна вища інтенсивність фотодихання і активність первинного ферменту антиоксидантної системи захисту фотосинтетичного апарату хлоропластної СОД, що супроводжується підвищеною інтенсивністю фотосинтезу і сприяє повнішій реалізації потенціалу їхньої зернової продуктивності.
Ключові слова: Triticum aestivum L., сорти,фотосинтез, фотодихання, супероксиддисмутаза, продуктивність.

Гібридизація свійської гуски з сухоносом (Anser cygnoides L.) та білолобою гускою (Anser albifrons Scop.)

Стекленьов Є.П.51-60

Показати резюме

Завантажити PDF

Схрещування свійської гуски з сухоносом та білолобою гускою проходить відносно успішно з нормальним заплідненням знесених яєць, хоча дещо зменшеним виведенням гібридних пташенят, що обумовлено ембріональною смертністю частини зародків. Отримані гібриди плідні по чоловічій і жіночій лінії, але у деяких самців сперматогенез закінчується утворенням значної кількості патологічних форм сперміїв. Використання таких самців із метою отримання гібридів подальших поколінь обумовлює зменшення кількості запліднених яєць та ембріональну смертність частини зародків.
Ключові слова: свійська гуска, сухоніс, білолоба гуска, схрещування, заплідненість, ембріональна смертність, сперматогенез, плідність.

Генетичний аналіз анконського гену в популяції овець цигайської породи

Хохлов А.М.С.61-66

Показати резюме

Завантажити PDF

Вперше в умовах Приазов’я (Південь України) в популяції овець цигайської породи виявлено (in statu nascendi) домінантну мутацію за анконським геном. Частота прояву домінантного гена становить 3•10-5.
Ключові слова: Ген, мутація, коротконогість, селекція, порода.

Оглядові статті

Особливості мітохондріальної патології у людини

Дьоміна Е.А.С.66-71

Показати резюме

Завантажити PDF

Стаття присвячена аналізу сучасного рівня знань про механізми виникнення та особливості виникнення мітохондріальної патології, що обумовлюють складність її діагностики та терапії.
Ключові слова: гени, мутації, мітохондріальна патологія.

Генетичні та молекулярно-генетичні аспекти чоловічої стерильності буряків

Дубровна О.В., Лялько І.І.С.72-80

Показати резюме

Завантажити PDF

Узагальнено результати теоретичних та експериментальних досліджень генної та цитоплазматичної чоловічої стерильності буряків. Висвітлено сучасні уявлення про генетичний контроль ядерної стерильності, молекулярно-генетичні дослідження мітохондріального геному даної культури. Представлено відомості про нові типи стерильної плазми диких видів роду Beta.
Ключові слова: Beta, ядерна та цитоплазматична чоловіча стерильність, мітохондріальний геном

Мобільні генетичні елементи Drosophila melanogaster. Популяційно-генетичний аспект

Козерецька І.А.С.81-90

Показати резюме

Завантажити PDF

У роботі наведено сучасні дані з популяційної динаміки окремих транспозонів P та hobo, а також не-LTR ретротранспозону I, мобільних елементів гетерохроматину та загального мобільного інсерційного паттерну геномів представників природних популяцій Drosophila melanogaster.
Ключові слова: Drosophilamelanogaster, мобільні генетичні елементи, природні популяції.

Стан та перспективи використання генотипного маркування в селекції тварин

Копилов К.В.С.91-98

Показати резюме

Завантажити PDF

Висвітлено основні питання сучасного стану та доцільності використання сучасних молекулярно-генетичних методів у тваринництві України. Розглянуто найважливіші аспекти ефективного типування тварин за молекулярно-генетичними маркерами, що дає можливість доповнити традиційні методи добору та підбору, результатами генотипування тварин за ДНК-маркерами.
Ключові слова: ДНК-технології, QTL, селекція з допомогою маркерів (Marker Assisted Selection – MAS), ДНК-маркери.

Додаткові або В-хромосоми рослин. Походження і біологічне значення

Кунах В.А.С.99-139

Показати резюме

Завантажити PDF

Розглянуто сучасні дані щодо походження і біологічного значення В-хромосом рослин, їхню будову і молекулярну еволюцію, особливості трансмісії, динаміки і кількісного поліморфізму, а також перспективи подальшого вивчення. Проаналізовано прикладні аспекти застосування В-хромосом – у генетичному картуванні, дослідженні організації центромери, модуляції рекомбінаційних процесів в А геномі, диплоїдизації алополіплоїдів, створенні штучних хромосом. Викладено погляди і припущення автора щодо ролі В-хромосом в адаптаційних процесах рослин.
Ключові слова: В-хромосома, еволюція геному рослин, хромосомний поліморфізм, адаптації.

Гаметоцидні гени представників Aegilops L.

Маньковська О.С., Антонюк М.З.С.140-153

Показати резюме

Завантажити PDF

Проаналізовано літературні джерела про гаметоцидні хромосоми та гаметоцидні гени злакових рослин. Наведено історію відкриття гаметоцидних хромосом, гіпотетичний механізм дії гаметоцидних генів. Наявна інформація про різноманітність гаметоцидних генів та їхніх властивостей в різних видів егілопсу. Охарактеризовано типи гаметоцидної дії хромосом. Узагальнено відомості про супресори гаметоцидних генів у злаків. Наведено приклади використання гаметоцидних генів у генетиці пшениці та інших злакових для створення ліній пшениці з хромосомними перебудовами та їхнього застосування для делеційного картування. Окреслено перспективу використання гаметоцидних генів як одного з механізмів індукції хромосомних перебудов у роботах з хромосомної інженерії.
Ключові слова: гаметоцидна хромосома, гаметоцидні гени, егілопс, хромосомні перебудови.

Мобільні генетичні елементи рослин

Шпильчин В.В., Терновська Т.К.С.154-164

Показати резюме

Завантажити PDF

Статтю присвячено огляду даних про мобільні генетичні елементи, які на сьогодні виявлено у геномах більшості рослинних видів, які вивчали з метою пошуку транспозонів. Охарактеризовано структуру та особливості поведінки транспозонів 1 та 2 класів мобільних генетичних елементів. Зазначаються властивості транспозонів, загальні для ДНК-транспозонів та ретроелементів. Розглянуто механізми ампліфікації мобільних елементів двох класів у геномі. Пояснено розбіжності між автономними та неавтономними транспозонами. Згадано деякі аспекти регуляції активності транспозонів.
Ключові слова: транспозони 1 класу, транспозони 2 класу, автономні, неавтономні транспозони, активність транспозонів.

Генетична нестабільність клітин ссавців in vitro

Яцишина А.П.С.165-178

Показати резюме

Завантажити PDF

Клітинні лінії ссавців, у тому числі й лінії стовбурових клітин людини, набули широкого використання у різноманітних фундаментальних дослідженнях, біотехнології та регенеративній медицині. Мета даного огляду - аналіз літературних даних про нестабільність геному популяцій культивованих in vitro клітин ссавців. Показано, що клітинні лінії ссавців, у тому числі і стовбурові, при тривалому культивуванні накопичують генетичні та епігенетичні зміни, що порушує дискусійні питання доцільності використання культивованих клітин у регенеративній медицині та можливих наслідків такої терапії, а також необхідності постійного ретельного тестування клітин тощо.
Ключові слова: клітинні лінії ссавців, стовбурові клітини, генетична нестабільність, епігенетична нестабільність.

Ювілеї

Видатний учений і педагог професор Микола Микитович Колесник - до 105 річчя з дня народження

 С.179-184

Завантажити PDF

Академік Олексій Олексійович Созінов - до 80-річчя з дня народження

  С.185-186

Завантажити PDF

Некрологи

Валерій Петрович Буркат (1939–2009)

 С.187-188

Завантажити PDF

Інформація

Еволюція рослинного світу в природному і культигенному середовищі

Косенко І.С., Опалко А.І.С.189-194

Показать резюме

Загрузить PDF

У ході засідань Міжнародної наукової конференції «Еволюція рослинного світу в природному і культигенному середовищі», присвяченої 200­річчю від Дня народження Чарльза Дарвіна, обговорено актуальні питання еволюційної теорії, ботаніки, фізіології рослин, інтродукції, генетики й селекції, екології, збереження і примноження глобального та локального біорізноманіття, лісових культур і фітомеліорації та інших біологічних наук.
Ключові слова: генеалогія, декоративне садівництво,епігенетичний процес, інтродукція, ландшафтна архітектура, природна і культурна флора, синтетична теорія еволюції.

Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми прикладної генетики, селекції та біотехнології рослин", присвячена 200-річчю Ч. Дарвіна та 200-річчю Нікітського ботанічного саду

Мітрофанова І.В.С.195-197

Завантажити PDF

У Президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

 С.198-199

Завантажити PDF

Від редколегії

 С.200

Завантажити PDF