В цьому номері:

Оригінальні статті

Ядерцева активності в меристемі проростків плюсових дерев сосни звичайної

Войтюк В.П., Андреєва В.В.С.177-183

Показати резюме

Завантажити PDF

Проведено цитогенетичне вивчення кореневої меристеми проростків клонів плюсових дерев сосни звичайної з метою встановлення відмінностей між окремими клонами та впливу старіння на ядерцеву активність проростків. Виявлено значну мінливість кількості ядерець в ядрі в межах корінця. Встановлено, що окремі клони істотно відрізняються між собою за середньою кількістю ядерець в клітині, середнім об’ємом ядерця та часткою клітин з високим показником відношення сумарної площі ядерець до площі клітини.
Ключові слова: ядерцева активність, плюсове дерево, сосна звичайна.

Характер калібрувальних кривих у цитогенетичній дозиметрії

Дьоміна Е.А., Демченко О.М., Бариляк І.Р.С.184-190

Показати резюме

Завантажити PDF

Для виконання цитогенетичної дозиметрії та інтерпретації характеру калібрувальних кривих в області малих доз опромінення доцільно використовувати модель лінійної сплайнової регресії. Радіопротектор інозин (рибоксин) знижує рівень радіаційно індукованих аберацій хромосом до контрольних значень (спонтанного рівня), тим самим впливає на аномальний характер кривої “доза-ефект”.
Ключові слова: модель сплайнової регресії, дозиметрія, аберації хромосом, рибоксин.

Видовий склад мікофлори насіння озимої пшениці в різні фази онтогенезу

Ковалишин А.Б., Ковалишина Г.М.С.191-197

Показати резюме

Завантажити PDF

На сортах озимої пшениці в різні фази розвитку вивчали заселення насіння грибною мікрофлорою. Визначили видовий склад збудників. Було встановлено, що насіння в кожну фазу свого формування відрізняється певним набором грибних організмів.
Ключові слова: озима пшениця, насіння, хвороби, збудники, поживне середовище, сорт, видовий склад, мікофлора, мікроорганізми, ізолятори, фази розвитку.

Статистичні параметри адаптивності за урожайністю нових генотипів пшениці м’якої озимої

Коломієць Л.А., Хоменко С.О., Кириленко В.В., Дергачов О.Л., Басанець Г.С.С.198-205

Показати резюме

Завантажити PDF

Оцінювали адаптивний потенціал перспективних ліній озимої пшениці за продуктивністю на завершальних етапах селекційного процесу. Визначали показники гомеостатичності, селекційної цінності та стабільності за даною ознакою, провели порівняльний аналіз статистичних показників та відібрали лінії для передачі на ДСВ.
Ключові слова: пшениця м’яка озима, генотип, адаптивність, врожайність.

Аналіз сполученої мінливості забарвлення насіння і алозимного поліморфізму рослин в популяціях сосни звичайної на південному сході України

Коршиков І.І., Великоридько Т.І., Тунда С.М.С.206-210

Показати резюме

Завантажити PDF

Вивчено алозимну мінливість за 21 локусом п'яти груп дерев чорним, коричневим, жовтим, строкатим та беж забарвленням насіння, виділеного з природних популяцій Pinus sylvestris L. на південному сході України. Встановлено, що ці групи мало відрізняються за рівнем гетерозиготності (Но = 21,2-23,3 %, Не = 22,3-24,9 % ), але характеризуються високим ступенем генетичної диференціації (DN =0,007–0,015, DNср=0,011).
Ключові слова: Pinus sylvestris L., забарвлення насіння, алозимна мінливість, популяція, південний схід України.

Спряженість процесів де- і диференціації клітин Nіcotіana tabacum з модифікацією експресії генів пероксидаз

Кузовкова (Ленец) А.А., Фоменко Т.И., Бердичевец Л.Г.С.211-217

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено модифікацію ізоферментного спектра основних пероксидаз (ПО) при реалізації генетичних програм де- і диференціації клітин різних тканин Nіcotіana tabacum. Установлено, що більшість ізоформ ПО листового й стеблового експлантів тютюну є тканиноспецифічними, і ця властивість зберігається в первинних дедиференційованих тканинах, отриманих із даних експлантів. Процеси морфогенезу в листовому калюсі супроводжуються ініціацією експресії специфічних ПО, які не виявляють у даних умовах у стебловому калюсі. Виявлені ізоформи, загальні для процесів диференціації й дедиференціації клітин, і ізоформи - маркери цих процесів. ПО з Rf 0,14 і 0,21 є маркерами дедиференціації, а ПО з Rf 0,26; 0,51 і 0,65 – повної диференціації клітин тютюну.
Ключові слова: тютюн, диференційовані / дедиференцировані тканини, пероксидази.

Особливості антарктичної трав’янистої тундри в умовах двох різних екологічних градієнтів

Парнікоза I.Ю., Смикла Є., Козерецька I.A., Кунах В.А.С.218-226

Показати резюме

Завантажити PDF

Проведено порівняльне дослідження композиції трав’янистої антарктичної тундри в умовах градієнту екологічних умов від краю океану до льодовика та в залежності від відстані до колонії пінгвінів в умовах оази Поінт-Томас острова Короля Георга, архіпелагу Південні Шетлендські острови, Прибережна Антарктика. Встановлено, що у випадку градієнту викликаного впливом колонії пінгвінів йдеться лише про локальну трансформацію формації трав’янистої антарктичної тундри. Така трансформація зумовлює появу нових різновидів досліджуваної формації ймовірно рангу sociation.
Ключові слова: антарктична тундра, екологічний градієнт, острів Короля Георга, Прибережна Антарктика.

Взаємодія компонентів рослинних екстрактів з білком-поріном зовнішньої мембрани бактеріальної клітини

Перерва Т.П., Мирюта А.Ю., Мойса Л.Н., Можилевська Л.П., Кунах В.А.С.227-233

Показати резюме

Завантажити PDF

Компоненти трьох досліджених рослинних екстрактів Ungernia victoris, Rhodiola rosea та Poliscias filicifolia взаємодіють з OmpC білком-поріном зовнішньої мембрани клітинної оболонки Escherihia coli і не взаємодіють з іншими її поверхневими структурами - ЛПВ – комплексом, LamB і OmpA білками. Не виключена можливість взаємодії компонентів рослинних екстрактів і з іншими білками-порінами, описаними як для прокаріотичних, так і для еукаріотичних систем.
Ключові слова: білки-поріни E.coli, бактеріофаги, рослинні екстракти.

Експресія сигнального гена uidA під контролем фрагментів промотора Арх2 в Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу

Пиріжок Р.Ю., Волков Р.А., Панчук І.І.С.234-241

Показати резюме

Завантажити PDF

Делеційний аналіз промотора був використаний для картування елементів відповідальних за індукцію гена аскорбат пероксидази 2 (АРХ2) Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу. Різні фрагменти промотора поєднували з сигнальним геном uidA, отримані конструкції переносили в рослини Arabidopsis thaliana за допомогою Agrobacterium. Трансгенні рослини обробляли розчинами 50 чи 100 мМ NaCl. Після обробки промотор Apx2 активувався в замикаючих клітинах продихів, гідатодах, а також у васкулярних та мезофільних тканинах листків. Ідентичний характер експресії спостерігали і після обробки 10 чи 50 мМ CaCl2, що вказує на участь Са-залежних сигнальних шляхів в індукції Apx2. Механічне пошкодження листків суттєво посилювало індукцію Apx2 в умовах сольового стресу. Тканиноспецифічність транскрипції Apx2 контролюється різними частинами промотора.
Ключові слова:Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., аскорбат пероксидаза, регуляція транскрипції, сольовий стрес.

До питання про використання цитологічних ознак при моніторингу навколишнього середовища

Попова І.С.С.242-248

Показати резюме

Завантажити PDF

При екологічному моніторингу пропонується використати не тільки кількісні, але й певні якісні критерії оцінки "правильності" мейозу при мікроспорогенезі: за результатами аналізу стадії тетрад, а також пилку. Це істотно може скоротити час і цитологічного аналізу, і прийняття рішень. Пропонується шлях збільшення числа рослин - біоіндикаторів природного середовища.
Ключові слова: зовнішнє середовище, цитологічний моніторинг, мікроспорогенез, стадія тетрад, пилок.

Мутагенні та токсичні властивості компонентів деяких зразків ковбасних виробів у тесті Еймса

Ткачова Д.Л., Дуган О.М.С.249-256

Показати резюме

Завантажити PDF

За допомогою тесту Еймса з метаболічною активацією та без неї визначено потенційну мутагенну дія неорганічної та органічної фракцій п’яти зразків сирокопчених ковбас. Отримані експериментальні дані свідчать про наявність у ковбасах хімічних речовин прямої і непрямої мутагенної дії, здатних індукувати генні мутації за різними механізмами, а також речовин із токсичними властивостями відносно тест-організмів.
Ключові слова: мутагени, важкі метали, ковбасні вироби, S. typhimurium ТА98, S. typhimurium ТА100, генні мутації.

Генотипування коней Української верхової породи з використанням панелі SSR-маркерів

Шельов А.В., Спиридонов В.Г., Парій М.Ф., Мельничук С.Д.С.257-261

Показати резюме

Завантажити PDF

В роботі на основі аналізу 40 голів Української верхової породи коней з використанням панелі 14 SSR-маркерів показано можливість генотипування тварин з високим ступенем достовірності. Всі використані локуси показали високий рівень поліморфізму, кількість ідентифікованих алелей коливалась від 5 до 12 з індексом поліморфізму (PIC) від 0,482 – до 0,879. На основі проведеного дослідження визначено випадковий збіг алелей (СРЕ), який становить 99,999 %. Отримані дані свідчать про те, що для генетичного аналізу коней УВП найінформативнішими є 6 маркерів: ASB23, HTG06, HTG10, VHL20, HMS07 та ASB17. Панель із 6 наведених маркерів достатня для ідентифікації тварин досліджуваної породи, у відповідності із вимогами ISBC.
Ключові слова: українська верхова порода коней, SSR-маркери, генотипування, визначення достовірності походження.

Природний добір основних клінічних компонентів метаболічного синдрому у сучасних умовах

Штандель С.А., Бариляк І.Р., Снігурська І.О., Милославський Д.К., Хижняк О.О., Кравчун Н.О., Левченко Т.П., Тихонова Т.М., Світлова-Коваленко О.О.С.262-268

Показати резюме

Завантажити PDF

Проаналізовано дані акушерського анамнезу 281 хворої на ессенціальну гіпертонію, 244 жінок із абдомінальним ожирінням, 537 пацієнток із цукровим діабетом 2 типу та 2106 здорових жінок Харківської області. Проведено аналіз диференціальної плодючості та диференційної смертності нащадків, який визначив, що хворі на ессенціальну гіпертонію, абдомінальне ожиріння та цукровий діабет 2 типу залишають більше нащадків, ніж здорові жінки за однаковою їв виживаністю. Позитивна спрямованість добору є однією з причин, що визначає зростання розповсюдженості цих захворювань в популяції.
Ключові слова: есенціальна гіпертонія, абдомінальне ожиріння, цукровий діабет 2 типу, добір, відносна адаптивність, розповсюдженість у популяції.

Множинні мутації озимої пшениці, що визначають господарсько-цінні ознаки

Ейгес Н.С., Кузнецова Н.Л., Волченко Г.А., Артамонов В.Д., Вайсфельд Л.І., Долгова С.П., Кахриманова Н.Н., Волченко С.Г.С.269-275

Показати резюме

Завантажити PDF

Методом хімічного мутагенезу створено широке біорізноманіття озимої пшениці, яке втілилося в колекцію, що включає високофертильні, урожайні, зимостійкі та посухостійкі мутанти. Серед мутантів є зразки з високими хлібопекарськими властивостями, що визначаються більше генотипом і менше зовнішніми умовами.
Ключові слова: господарсько-цінні ознаки, озима пшениця, мутагенез, урожайність, хлібопекарські властивості, морозостійкість, посухостійкість, якість.

Оглядові статті

Методи генетичного аналізу репродуктивних показників хвилястих папужок (Melopsittacus undulatus)

Маркова О.О., Атраментова Л.О.С.276-288

Показати резюме

Завантажити PDF

Проаналізовано напрями і зроблено огляд результатів генетичних досліджень хвилястих папужок. Описані методи генетичного аналізу репродуктивних показників, адаптовані до особливостей розмноження цього виду в неволі. З'ясовано, що хвилястого папужку можна використовувати як модель для вивчення генетичних аспектів репродуктивної біології іматуронатних птахів.
Ключові слова: генетичний аналіз, репродуктивні показники, хвилястий папужка.

Трансформація хлоропластної днк рослин родини Solanaceae: досягнення та перспективи

Матвєєва Н.А. С.289-304

Показати резюме

Завантажити PDF

Створення рослин з трансформованою хлоропластною ДНК є одним з пріоритетних напрямків у сучасній генетичній інженерії рослин, адже протягом останніх двадцяти років досягнуто великих успіхів у розробленні стратегії генетичної трансформації пластому та зроблено практичні кроки у створенні транспластомних рослин. Це пов’язано з низкоюю переваг, що мають такі рослини, та можливістю їхнього застосування в сільському господарстві і медицині. В огляді наведено основні досягнення у використанні різних методів (біолістична, ПЕГ-індукована трансформація та соматична гібридизація) та подано результати, отримані за створення транспластомних рослин родини Solanaceаe, стійких до біотичних та абіотичних факторів, а також рослин – продуцентів рекомбінантних білків.
Ключові слова: Solanaceae, біотехнологія, трансформація пластому, рекомбінантні білки.

Особистості

Шлях до синтезу: дарвінізм, генетика і еволюційна концепція І.І. Шмальгаузена (до 125-річчя від дня народження І.І. Шмальгаузена)

Дзеверін І.І. С.305-321

Показати резюме

Завантажити PDF

Висвітлено основні факти з біографії І. І. Шмальгаузена (1884-1963) – автора класичних досліджень в галузі порівняльної анатомії хребетних, біології розвитку і теорії еволюції. Як організатор науки Шмальгаузен намагався зберегти високий професійний рівень та етичні цінності науки в умовах тоталітарного режиму, був рішучим і послідовним борцем проти лисенківщини. У розробленій ним оригінальній версії дарвінізму Шмальгаузен намагався охарактеризувати еволюцію в поняттях онтогенетичних перетворень цілісних організмів, у той час, як у концепціях, побудованих на принципах генетики, процес еволюції описується в термінах варіювання генних частот. Ця розбіжність поступово долається при подальшому розвитку науки про еволюцію.
Ключові слова: І.І. Шмальгаузен; еволюція; цілісність організму; дарвінізм; генетика; лисенківщина.

Ювілеї

Академік Дмитро Михайлович Гродзинський - до 80 річчя від дня народження

 С.322-324

Завантажити PDF

Академік Юрій Михайлович Сиволап - до 70-річчя від дня народження

 С.325-326

Завантажити PDF

Академік Юрій Юрійович Глеба - до 60-річчя від дня народження

 С.327-328

Завантажити PDF

Некрологи

Ігор Романович Бариляк (1942-2009)

 С.329-330

Завантажити PDF

Олександр Михайлович Бугара (1948-2009)

 С.331-332

Завантажити PDF

Інформація

V Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів"

Дубровна О.В., Лялько І.І.С.333-336

Завантажити PDF

Міжнародна конференція "Регуляція росту і розвитку: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти"

Коць С.Я., Жмурко В.В.С.337-340

Завантажити PDF