Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів

Науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» заснований у 2003 році Українським товариством генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Журнал висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук.

Важливе місце в журналі займають питання та шляхи практичного використання досягнень генетики, селекції і біотехнології у сільському господарстві, медицині та деяких галузях промисловості, зокрема біотехнологічної. На його сторінках друкуються матеріали експериментальних досліджень, оглядові та практичні статті про клітинні та молекулярні основи сучасної біотехнології, генетичної інженерії та генної терапії; молекулярні основи спадковості і мінливості організмів; проблеми і методи регуляції спадкової мінливості та реалізації генетичної інформації; останні досягнення в галузі як теоретичних основ селекції, так і її практичних досягнень тощо.

З метою подальшого розвитку в країні генетичних, селекційних і біотехнологічних досягнень, надання допомоги вченим і практикам-селекціонерам, медикам у галузі цих досліджень журнал приділяє значну увагу новим напрямкам та методам генетичних, селекційних і біотехнологічних досліджень, інформує про з’їзди, конференції та наради із зазначених питань, розміщує рецензії та інформацію про нові наукові видання.

Значне місце в журналі надається висвітленню завдань впровадження генетично-селекційних і біотехнологічних методів у практику селекційної роботи з тваринами, рослинами і мікроорганізмами, використання генетичних і генно-інженерних методів у галузі генетики людини, а також ефективності цих методів.

На сторінках журналу розміщується інформація про найважливіші події з життя УТГіС ім. М.І. Вавилова, про діяльність президії та обласних відділень товариства, а також про найважливіші успіхи і досягнення членів товариства.

«Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» розрахований на біологів, біотехнологів, медиків, селекціонерів, наукових працівників, викладачів і студентів університетів, сільськогосподарських, медичних і педагогічних вищих закладів освіти, а також спеціалістів – селекціонерів, біотехнологів та медичних генетиків.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21 грудня 2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20935-10735ПР від 29 серпня 2014 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

Зміст поточного випуску журналу


Том 16, № 1 (2018)

Зміст

Зміст PDF
  1-2

Від головного редактора

Кілька слів з нагоди ювілею Національної академії наук України – 100-річчя від часу заснування PDF
В. А. Кунах 3-4

Оригінальні статті

Білки-компоненти комплексів міжклітинної адгезії залучені до контролю проліферації та розміру неонатальних кардіоміоцитів Mus musculus PDF
В. В. Балацький, Л. Л. Мацевич, Т. П. Рубан, О. О. Півень 5-11
Встановлення референтних значень рівня амінокислот та ацилкарнітинів у сухих плямах крові новонароджених в Україні PDF
О. Ю. Барвінська, Н. В. Ольхович, Н. Г. Горовенко 12-19
Аналіз експресії ізоформ ITSN2 та TKS5 в пухлинах грудної залози людини PDF
С. В. Кропивко, Л. О. Циба, О. В. Новохацька, Л. А. Сивак, Т. Є. Тарасенко, О. М. Грабовий, А. В. Риндич 20-27
Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у рослин Ulmus pumila L. в Степовому Придніпров’ї PDF
Я. В. Пірко, Л. О. Калафат, Н. М. Пірко, А. М. Рабоконь, С. М. Приваліхін, А. Є. Демкович, Ю. О. Білоножко, О. А. Кравець, А. А. Алексєєва, Н. О. Хромих, Ю. В. Лихолат 28-34
Генетико-фізіологічні основи стійкості зернобобових культур до посухи PDF
В. І. Січкар, С. М. Пасічник 35-51
Генетико-епідеміологічне дослідження дитячого населення Красноградського району Харківської області PDF
О. М. Федота, Ю. О. Садовниченко, Н. В. Мовчан, О. В. Колодяжний, Р. С. Долженкова, Л. В. Рощенюк, І. М. Касьян 52-60
Молекулярна організація 5S рДНК Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don PDF
А. Є. Шелифіст, Ю. О. Тинкевич, Р. А. Волков 61-68

Оглядові статті

Еволюція дарвінізму. Класичний етап: 1859–1926 роки PDF (Russian)
Ю. В. Вагин 69-74
Генетика клітинних популяцій: започаткування, головні результати та положення (до 50-річчя від часу заснування) PDF
В. А. Кунах 75-103

Особистості

Академік НАН Білорусі Любов Володимирівна Хотильова (до 90-річчя від дня народження) PDF
В. А. Кунах, Л. П. Можилевська 104-107
Станислав Станиславович Малюта (к 80-летию со дня рождения) PDF
Ю. В. Вагин, Г. Д. Телегеев 108-112

Ювілеї

Лариса Антонівна Бурденюк-Тарасевич (до 80-річчя від дня народження) PDF
  113-114
Володимир Васильович Моргун (до 80-річчя від дня народження) PDF
  115-116
Михайло Васильович Зубець (до 80-річчя від дня народження) PDF
  117-119
Микола Вікторович Кучук (до 60-річчя від дня народження) PDF
  120-122

Некрологи

Михайло Якович Єфіменко (22.11.1942 – 09.06.2018) PDF
  123-124

Хроніка

Селекційно-генетична наука і освіта (за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, 19–21 березня 2018 р., м. Умань, Україна) PDF
О. А. Опалко, О. П. Сержук, А. І. Опалко 125-133

Інформація

XIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист №2 PDF
  134-138
Правила для авторів PDF
  139-140


ISSN: 2415-3680