United XV and XVI International scientific conference «Factors in experimental evolution of organisms»

  • A. V. Holubenko
  • N. M. Drobyk
  • I. I. Konvalyuk
  • V. A. Kunakh