I International Conference on Sustainable Beekeeping in Ukraine

  • L. S. Yazlovytska Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine 58012, Chernivtsi, Kotsiubynski str. 2
  • L. I. Tymochko Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine 58012, Chernivtsi, Kotsiubynski str. 2
  • M. M. Fedoryak Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine 58012, Chernivtsi, Kotsiubynski str. 2
  • R. A. Volkov Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine 58012, Chernivtsi, Kotsiubynski str. 2

References

Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (6–8 листопада 2019 року, м. Чернівці, Україна). Чернівці: Друк Арт, 2019. 112 с.