The effect of aseptic cultivation of Crambe mitridatis Juz. plants on its biochemical composition

  • N. O. Pushkarova Institute of Cell Biology and Genetic Engineering NAS of Ukraine, Ukraine, 03143, Kiev, Zabolotnogo str., 148; DU Institute of Food Biotechnology and Genomics NAS of Ukraine, Ukraine, 04123, Kiev, Osypovskogo str., 2а
  • T. M. Kyrpa-Nesmiian Institute of Cell Biology and Genetic Engineering NAS of Ukraine, Ukraine, 03143, Kiev, Zabolotnogo str., 148
  • M. V. Kuchuk Institute of Cell Biology and Genetic Engineering NAS of Ukraine, Ukraine, 03143, Kiev, Zabolotnogo str., 148

Abstract

The aim of the research was to establish efficient microclonal propagation conditions of endangered Crambe mitridatis plants in vitro and to study the possible effect of aseptic cultivation on biochemical composition (hydroxycinnamic acids, flavonoids, phenolic compounds) of plants. Methods. In vitro plant culture methods were applied. Seeds were used for aseptic culture initiation. Morphogenic potential of root, leaf and petiole explants was studied on Murashige-Skoog medium with addition of plant growth regulators. The content of biologically active compounds was measured using spectrometry in plants grown in aseptic conditions and in the greenhouse. Results. Morphogenic potential of root, leaf and petiole explants was studied and the highest regeneration frequency of plantlets was established for root explants (80 %), for petiole explants (50 %) and the lowest for leaf explants (20 %). It was found that plants cultivated in aseptic conditions have higher hydroxycinnamic acids, flavonoids and phenolic compounds compared to plants grown in vivo. Conclusions. It is advisable to multiply C. mitridatis plants in vitro via root and petiole explants. Aseptic cultivation contributes to synthesis of biologically active compounds (auxin synergists) in C. mitridatis plants.
Keywords: in vitro culture, hydroxycinnamic acids, flavonoids, phenolic compounds, Crambe mitridatis.

References

Hlushchenko A. V. Kilkisne vyznachennia sumy polifenoliv v ekstraktakh kuraiu pahorbkovoho. Zb. nauk. prats spivrobit. NMAPO im. P. L. Shupyka. 2014. Vol. 23(4). P. 240–245.

Hrytsak L. R., Mel′nyk V. M., Konvaliuk I. I., Kravets′ N. B., Mosula M. Z., Drobyk N. M. Mikroklonalne rozmnozhennia vydiv rodu Gentiana L. flory Ukrainy. Naukovi zapysky TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biologiia. 2017. Vol. 1. P. 74–82.

Derzhavna Farmakopeia Ukrayiny: u 3t. Derzhavne pidpryiemnytstvo "Ukrayinskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr iakosti likarskykh zasobiv". Kharkiv: Nauk.-ekspertnyi farmakopeĭnyi tsentr, 2015. 1128 p.

Chervona knyha Ukrayiny. Red. Didukh Ia. P. Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009. 912 p.

Evdokymova O. V. Razrabotka i validatsiya metodiki kolichestvennoho opredeleniya summy flavonoidov v trave tysiachelistnika. Vestnyk VHU, seryia: Khymyia. Byolohyia. Farmatsyia. 2007. No. 2. P. 155–160.

Kunakh V. A. Biotekhnolohiia likarskykh roslyn. Henetychni ta fizioloho-biokhimichni osnovy. Kyiv: Lohos, 2005. 730 p.

Pushkarova N. O., Belokurova V. B. Osoblyvosti vvedennia v kulturu in vitro ridkisnoho vydu Crambe tataria Sebeok. "Biotekhnolohiia XXI stolittia": tezy dopovideĭ IX Vseukrayins′koyi naukovo-praktychnoyi

konferentsiyi prysviachenii 170 richnytsi vid narodzhennia Illi Mechnykova (Kyiv, 24 kvitnia 2015 r.). 2015. P. 162–163.

Prakhova T. Ia. Novaia netradytsyonnaia maslychnaia kul′tura — Krambe abyssynskaia. Vestnyk Altaiskoho hosudarstvennoho ahrarnoho unyversyteta. 2013. Vol. 8(106). P. 8–10.

Bilz M., Kell S. P., Maxted N., Lansdown R. V. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2011. 142 p.

Clé C., Hill L. M., Niggeweg R., Martin C. R., Guisez Y., Prinsen E., Jansen M. A. Modulation of chlorogenic acid biosynthesis in Solanum lycopersicum; Consequences for phenolic accumulation and UV-tolerance. Phytochemistry. 2008. Vol. 69. P. 2149–2156. doi: 10.1016/j.phytochem.2008.04.024.

Ghasemi P. A., Rahnama G. H., Malekpoor F., Roohi B. H. Variation in antibacterial activity and phenolic content of Hypericum scabrum L. populations. J. Med. Plants Res. 2011. Vol. 5. P. 4119–4125.

Haq M., Sani W., Hossain A. B. M. S., Taha R. M., Monneruzzaman K. M. Total phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activities of Bruguiera gymnorrhiza. J. Med. Plants Res. 2011. Vol. 5. P. 4112-4118.

King A., Young G. Characteristics and occurrence of phenolic phytochemicals. J. Amer. Diet Assoc. 1999. Vol. 99. P. 213–218. doi: 10.1016/S0002-8223(99)00051-6.

Kunakh V. A., Mozhylevska L. P., Bublyk O. M., Kolonina I. V., Muzyka V. I. Microclonal propagation of Ungernia victoris Vved. ex. Artjuschenko. Biotechnology. 2008. Vol. 1(4). 57–63.

Meot D. L., Magne C. Antioxidant activity and phenol content of Crithmum maritimum L. leaves. Plant Physiol. Biochem. 2009. Vol. 47. Р. 37–41. doi: 10.1016/j.plaphy.2008.09.006.

Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 1962. Vоl. 15. P. 473–497.

Piovan A., Cassina G., Filippini R. Crambe tataria: actions for ex situ conservation. Biodivers. Conserv. 2011. Vol. 20. P. 359–371. doi:10.1007/s10531-010-9949-z.

Prina A., Martine´z-Laborde J. B. A taxonomic revision of Crambe section Dendrocrambe (Brassicaceae). Bot. J. Linn. 2008. Vol. 156. P. 291–304.

Sakihama Y., Cohen M. F., Grace S. C., Yamasaki H. Plant phenolic antioxidant and prooxidant activities:

phenols-induced oxidative damage mediated by metals in plants. Toxicology. 2002. Vol. 177. Р. 67–80. doi: 10.1016/s0300-483x(02)00196-8.

The Science of flavonoids. Ed. By E. Grotewold. New York: Springer Science, 2006. 273 p.