Features of the chromosomal apparatus in patients with juvenile idiopathic arthritis with concomitant multifactorial pathology

  • N. V. Bagatska
  • V. E. Nefidova
  • O. V. Medzianovska

Abstract

Aim. To determine the level of chromosomal disorders in peripheral blood lymphocytes of children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis with concomitant multifactorial pathology in vitrо. Methods. Cytogenetic analysis was carried out in patients with juvenile idiopathic arthritis with concomitant multifactorial pathology in vitro, using a common methodology. Statistical analysis of the results of research was carried out using Excel software package and SPSS Statistics 17.0. Results. Chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes were revealed in 100 % of patients. The general level of chromosomal abnormalities in the patients with concomitant pathology was 5.57 per 100 cells, and in the comparison group – 4.10 per 100 cells. In both groups aberrations of chromatid type prevailed. Conclusions. In patients with juvenile idiopathic arthritis, accompanied by different multifactorial disorders, spontaneous level of chromosomal abnormalities in blood lymphocytes in vitro was 1.4 times higher compared to the level of chromosomal aberrations in patients without concomitant pathology. The frequency of chromatid type aberrations was higher than the chromosome type aberrations rate in 1.6 times in the main group and in 2.2 times in the comparison group.

Keywords: juvenile idiopathic arthritis, children, adolescents, chromosomes, aberrations, concomitant multifactorial pathology.

References

Neiko E.M., Yatsyshyn R.I., Shtefuk O.V. Rheumatoidnij arthrit: a modern view on the problem. Ukr. Revmat. zhurn. 2009. V. 36, No. 2. P. 35–39. [in Ukrainian]

Yagur V.E. Revmatoidnij artrit: structura geneticheskoj predraspologenosty, cliniko-geneticheskie osnovi diagnoza i prognoza: avtoref. dys. … d-ra med. nauk. Minsk, 2012. 48 p. [in Russian]

Ilinskih I.N., Ilinskih E.N., Ilinskih N.N. Autoimunnie sosnoyaniya i problema citogeneticheskoj nestabilnosty organizma. Aktualnie problemy biologii, mediciny i ecologii: sb. nauch. trudov. Novosibirsk, 2004. Vip. 1. P. 28–33. [in Russian]

Jarmalaitė S., Dedonytė V., Mierauskienė J., Šimkutė1 L., Ranceva J., Butrimienė I. Cytogenetic effects of treatment with methotrexate and infliximab in rheumatoid arthritis patients. Biologija. 2008. Vol. 54, No. 1. P. 7–11.

Barut K., Adrovic A., Şahin S., Kasapçopur Ö. Juvenile Idiopathic Arthritis. Balkan Med. J. 2017. 34 (2). P. 90–101.

Dvornik A.S., Pererva T.P., Kunah V.A. Antimutagenez yak sistema zakhystu organizmu vid ushkodguyuchih factoriv en-dogennogo ta ekzogennogo pokhodgennya. Cytologiya i genetika. 2004. V. 38, No 5. P. 62–71. [in Ukrainian]

Procuk L.O., Stanislavchuk M.A., Shlikova O.A. Vpliv polimorfizmu gena serotoninovih rezeptoriv 5-HTR 2a т102с na vi-ragenist bolovogo syndromu i trivozhno-depresivnih rozladiv u hvorih na revmatoidnij artrit. Ukr.Revmat. zhurn. 2016. No 63 (1). P. 61–64. [in Ukrainian]

Atramentova L.A., Utevskaya O.V. Statisticheskie metody v biologii: uchebnik dlya stud. vyssh. uch. zav. Gorlovka: Likhtar, 2008. 248 p. [in Russian]

Madhyastha S., Bairy K.L., Somayaji S.N. Protective effect of vitamin A on methotrexate induced micronuclei. Iranian Jour-nal of Pharmacology & Therapeutics. 2007. Vol. 6 (1). Р. 1–4.