Productivity of sugar beet sterility maintainers on selective agricultural backgrounds with regulated abiotic factors

  • M. O. Kornieieva
  • P. I. Vakulenko
  • L. S. Andrieieva
  • S. M. Tymchychyn

Abstract

Aim. To determine the variability productivity components of the sterility maintainers against the selective agricultural background; to differentiate the lines according to the environmental parameters of plasticity and stability; to select the best lines for obtaining highly adaptive heterotic hybrids. Methods. Breeding material testing against agricultural backgrounds with different combinations of controlled abiotic factors and the method of Eberhard-Russell. Results. The average yield increased by 0.4 t/ha on LGS+NNB and by 1.1 t/ha on LGS+RNB. LGS+RNB reduced sugar content in roots. The highest sugar content values were recorded in O-type 1 line on LGS+NNB (18.6%) and in the O-type 2 line on NGS+NNB (19.4%). O-type lines were differentiated according to the response to the change of abiotic factors. Conclusions. O-type lines are characterized by a specific response to the controlled abiotic factors. O-type 4 and O-type 6 lines can be attributed to intensive type. O-type 3 and O-type 5 lines are considered stable for both signs. O-type 1 and O-type 2 lines showed relative stability by yield and an intensive response to the variability of the medium by sugar content.

Keywords: sterility maintainers, yield, sugar content, genotype effect, the coefficient of plasticity.

References

Iatsenko A.O., Opalko A.I. Selektsiino-henetychni osnovy vdoskonalennia adaptyvnoho potentsialu buriakivnytstva v Ukraini. Zb.nauk.pr. ITsB. K.: PolihrafKonsaltynh, 2005. Vyp. 8. P. 36–45. [in Ukrainian]

Kylchevskyi A.V., Khotуleva L.V Еkolohycheskaia selektsyia rastenyi. Mynsk: Tеkhnalohiia, 1977. 372 s. [in Russian]

Kornieieva M.O., Ermantraut E.R., Chemerys L.M., Matsuk M.B. Ekolohichna plastychnist i stabilnist produktyvnosti eksperymentalnykh hibrydiv tsukrovykh buriakiv. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv: zb. nauk. pr. Kyiv, 2013. Vyp. 18. P. 20–34. [in Ukrainian]

Korneeva M.O., M.M. Nenka.Variability of Combining Abilities of MS (Male Sterility) Lines and Sterility Binders of Sugar Beets as to Sugar Content. Chemical and Biochemical Technology Materials, Processing, and Reliability. Toronto – New Jer-sey: Apple Academic Press, 2014. P. 321–332.

Zhuchenko A.A. Rol adaptyvnoi systemy selektsyy v rastenyevodstve KhKh1 veka. Kommercheskye sorta polevуkh kultur Rossyiskoi Federatsyy. M.: YKAR, 2003. P. 10–15. [in Russian]

Drahavtsev V.A. O putiakh sozdanyia teoryy selektsyy y tekhnolohyi эkoloho-henetycheskoho povыshenyia produktyvnosty y urozhaia rastenyi. Faktory eksperymentalnoi еvoliutsyy orhanyzmov. K.: Lohos, 2013. T. 13. P. 39–41. [in Russian]

Roik M.V., M.O.Kornieieva. Ekolohichna stabilnist i plastychnist perspektyvnykh hibrydiv tsukrovykh buriakiv. Tsukrovi buriaky, 2017. № 3. P. 4–8. [in Ukrainian]

Metodyky provedennia doslidzhen u buriakivnytstvi / pid zah. red. M.V. Roika ta N.H. Hizbullina. K: FOP Korzun D.Iu., 2014. 374 p. [in Ukrainian]

Eberhart S.A., Rassel W.A. Stability parametres for comparing varieties. Сrор Sсі, 1966. No. 6. р. 36–40.

Kornieieva M.O., Nenka M.M., Vakulenko P.I. Zastosuvannia selektsiinykh ahrofoniv dlia otsinky adaptyvnosti komponentiv hibrydiv tsukrovykh buriakiv. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv: zb. nauk. pr. Kyiv, 2014. Vyp. 22. S. 111–117. [in Ukrainian]

Teoryia еkoloho-henetycheskoi orhanyzatsyy kolychestvennыkh pryznakov. Tolkovуi slovar termynov po obshchei y molekuliarnoi byolohyy, obshchei y prykladnoi henetyke, DNK-tekhnolohyy y byoynformatyke. M.: Akademknyha, 2008. V. 2. V. 308. [in Russian]

Kornieieva M.O., Melnyk Ya.A. Koreliatsiini zviazky mizh elementamy tekhnolohichnoi yakosti koreneplodiv u vykhidnykh form dlia rekurentnoi selektsii zapyliuvachiv tsukrovykh buriakiv. Tsukrovi buriaky. 2010. No. 6. P. 8–10. [in Ukrainian]