Features of formation of formula and seed productivity of collective samples of lucerans of different ecological-geographical origin

  • V. D. Bugayov
  • V. M. Gorenskiy
  • V. S. Mamalyga

Abstract

Aim. Investigation and evaluation of alfalfa samples collection based on the main economic and valuable features for further use in breeding in conditions of high acidity of the soil. Methods. Fields (conducting phenological observations and records), laboratory (accounting for seed productivity), mathematical-statistical (objective estimation of experimental data obtained). Results. According to the results of the research, 30 collection samples genotypes were identified to be tolerant to the acidity of the soil with relatively high fodder and seed yield, which exceeded the standard Syniukha variety by these parameters by 7-27% and 9-64% respectively. Conclusions. The information database of the source material for feed and seed productivity, which can be used in the future for creating varieties of soil tolerant to high acidity, is obtained.

Keywords: alfalfa, collectable samples, soil acidity, seed yield, dry matter.

References

Zhuchenko A.A. Mobylyzatsyia henetycheskykh resursov tsvetkovыkh rastenyy na osnove ykh ydentyfykatsyy y systematyzatsyy. M: Typohrafyia, 2012. 584 s. [in Russian]

Kosolapov V.M. Stratehyia selektsyy liutsernы. Sb. nauchn. tr. Vyp. 4 (52). Aktual'nыe napravlenyia selektsyy y yspol'zovanye liutsernы v kormoproyzvodstve. M.: Uhreshskaia typohrafyia, 2014. S. 4–6. [in Russian]

Epyfanova Y., Tymoshkyn O., Lapyna M. Selektsyia liutserny dlia uslovyy Lesostepy sredneho Povolzh'ia. Nauchnoe obespechenye y upravlenye ahropromыshlennыm kompleksom. 2016. No. 6. S. 53–56. [in Russian]

Tyshchenko O.D., Tyshchenko A.V. Vykorystannia bahatorichnykh vydiv liutsern u selektsiyniy roboti Instytutu zroshuvanoho zemlerobstva. Zroshuvane zemlerobstvo. 2011. Vyp. 57. S. 182–187. [in Ukrainian]

Tyshchenko O.D., Tyshchenko A.V., Chernychenko M.I. Pro solestiykist' liutserny ta shliakhy ii pidvyshchennia. Zroshuvane zemlerobstvo. 2013. Vyp. 59. S. 105–108. [in Ukrainian]

Mel'nyk A.F. Zakyslennia gruntiv – problema zemlerobstva. Propozytsiia. 2010. No. 9. S. 80–81. [in Ukrainian]

Shuvar I.A. Pro rodiuchist' hruntu treba dbaty postiyno. Ahrobiznes. 2011. No. 21–22. S. 30–37. [in Ukrainian]

Buhayov V.D., Mamalyha V.S., Maksymov A.N. Metody edafycheskoy selektsyy liutserny. Ydey N.Y. Vavylova v sovremennom myre: tezysy dokladov III vavylovskoy mezhdunarodnoy konferentsyy. Sankt-Peterburh, 2012. S. 263–264. [in Russian]

Zhuchenko A.A. Adaptyvnaia selektsyia rastenyy (ekoloho-henetycheskye osnovy). M.: Y-vo RUDN, 2000. T. 1. 780 s. [in Russian]

Pyskovatskyy Yu.M. Selektsyia liutserny na ustoychyvost' k kyslym pochvam. Yntroduktsyia y osvoenye netradytsyonnыkh y redkykh s. kh. rastenyy: sbornyk nauchnykh rabot. Ul'ianovsk, 2002. 234 s. [in Russian]

Shamsutdynov Z.Sh. Sovremennoe sostoianye y stratehyia razvytyia selektsyy kormovykh kul'tur. Nyva Tatarstana. 2011. No. 1–2. S. 39–43. [in Russian]

Zharynov V.Y. K metodyke otsenky yskhodnoho materyala pry selektsyy liutsernы na povыshenye semennoy produktyvnosty. Novye metody sozdanyia y yspol'zovanyia yskhodnoho materyala dlia selektsyy rastenyy. K.: Naukova dumka, 1979. S. 233–242. [in Russian]

Konstantynova A.M., Voshchynyn P.A., Novoselova A.S. Metodyka selektsyy mnoholetnykh trav. M., 1969. 108 s. [in Russian]

Metodyka hosudarstvennoho sortoyspytanyia sel'skokhoziaystvennykh kul'tur / pod red. L.Y. Malova. M.: Sel'khozyzdat, 1963. 303 s. [in Russian]

Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv liutserny posivnoi, l. minlyvoi (Medicago sativa L. M., M. varia Martyn) na vidminnist', odnoridnist' i stabil'nist' / Adaptovano: Andriushchenko A.V., Kryvyts'kyy K.M., Veselovs'ka O.B. 2010. 18 s. [in Ukrainian]