Завантажити редакцію Статуту УТГіС від 03.10.2017

 

Затверджено
конференцією Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова
“08” лютого 1999р.

Зміни затверджено
Х з’їздом Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
(протокол №1 від 03.10.2017 року)

 

С Т А Т У Т

Всеукраїнської громадської організації
«Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М. І. Вавилова»
(нова редакція)
Ідентифікаційний код: 21676925

1.  Загальні положення

1.1. Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (далі - Товариство) є Всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах фахівців з вищою освітою – науковців, які беруть участь у науково-дослідницькій, педагогічній та практичній діяльності у галузі генетики і селекції та суміжних дисциплін для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом.

Скорочене найменування  Товариства – ВГО «УТГіС».

Назва Товариства англійською мовою – Vavilov Society of Geneticists and Breeders of Ukraine

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту за принципами самоврядування, виборності керівних органів, гласності, рівноправності її членів.

1.3. Товариство може засновувати або вступати у міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі  міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

1.4. Втручання державних органів, громадських об'єднань у діяльність Товариства не допускається, крім випадків, коли це передбачено законом.

1.5. Місцезнаходження центрального органу Товариства: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150.

2. Мета та завдання Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів і сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів генетиків і селекціонерів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики в галузі генетики та селекції.

2.2. Для досягнення вищевказаної мети Товариство вирішує такі завдання:

 • сприяння вдосконаленню організації управління генетико-селекційною роботою в наукових установах та селекційних центрах;
 • задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів;
 • сприяння науковій розробці питань теорії генетики і практичної селекції в галузі селекційної практики та суміжних дисциплін;
 • сприяння підвищенню кваліфікації генетиків і селекціонерів, розширенню і поглибленню їх фахових знань;
 • участь у розробці пропозицій з вдосконалення навчальних планів і програм викладання у вищих навчальних закладах освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації та в закладах післядипломної освіти з біологічного, медичного, сільськогосподарського профілів; пропаганда в установленому порядку досягнень науки та пріоритетних напрямків наукових досліджень в галузі генетики і селекції та суміжних спеціальностей;
 • сприяння у встановленні та розвитку міжнародних наукових зв'язків.

2.3. Відповідно до статутних завдань, згідно з чинним законодавством, Товариство:

 • вносить пропозиції до державних органів влади і управління з питань, які регламентують діяльність фахівців у галузі генетики і селекції;
 • бере участь у проведенні з’їздів (конгресів), конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових засідань, учбових циклів, курсів і шкіл фахівців, виставок як в Україні, так і за кордоном, в творчих дискусіях щодо сучасних наукових та практичних напрямків генетики та селекції з метою підвищення кваліфікації фахівців – членів Товариства;
 • підтримує зв’язки з державними установами та громадськими організаціями з питань спільного проведення заходів, що відповідають статутним завданням Товариства; сприяє забезпеченню професійної, юридичної, консультативної допомоги та здійснює соціально-правовий захист членів Товариства;
 • організовує конкурси наукових робіт і практичних розробок з генетики та селекції, заохочує переможців грамотами, преміями;
 • бере участь у роботі міжнародних та національних конгресів з питань генетики та селекції;
 • сприяє розробці програм по наданню наукової методичної допомоги селекціонерам України;
 • бере участь у розробці рекомендацій щодо отримання та впровадження нових сортів рослин, порід тварин, мікробіологічних, молекулярно-біологічних, біотехнологічних продуктів;
 • сприяє проведенню пропаганди генетичних, медико-генетичних, селекційних знань, організовує публічні лекції, виставки, диспути з питань генетики та селекції;
 • вступає в міжнародні (неурядові) організації, підтримує міжнародні зв’язки, укладає відповідні угоди з питань статутної діяльності;
 • використовує інші форми діяльності, що відповідають цілям і завданням Товариства та не суперечать чинному законодавству.

3.  Правовий статус Товариства

3.1. Товариство набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює діяльність зі статусом юридичної особи; є непідприємницьким товариством і неприбутковою організацією.

3.3. Товариство може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і в іноземній валюті, печатку, штампи із своєю назвою та необхідну атрибутику, символіку, зразки якої затверджуються Президією і реєструються в установленому порядку.

3.4.  Товариство, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

3.5.  Товариство має право:

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • брати участь у здійснені державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3.6  Товариство та його відокремлені підрозділи ( місцеві осередки) відповідно до чинного законодавства можуть виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, відкривати рахунки в установах банків, мати самостійний баланс, бути позивачем і відповідачем у судах.

4.  Члени Товариства, їх права та обов'язки

4.1. Товариство складається з індивідуальних  членів.

4.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці, що досягли повноліття, мають вищу освіту, чия професійна діяльність пов’язана з генетикою та селекцією, які працювали за спеціальністю не менше року, визнають Статут Товариства, регулярно сплачують членські внески та активно сприяють виконанню статутних завдань Товариства, не визнані судом недієздатними.
Членство в Товаристві є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Товариства.

4.3. Прийняття індивідуальних членів до Товариства здійснюється відокремленими підрозділами (місцевими осередками, створеними до 2013 року) або Президією Товариства на підставі письмової заяви.

4.4.  Члени Товариства мають право:

 • обговорювати всі питання діяльності Товариства, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи;
 • обирати і бути обраними до керівних органів Товариства (колективні члени через своїх представників);
 • брати участь у роботі секцій, комісій, конференцій та інших заходах, що створені та проводяться в межах діяльності Товариства;
 • користуватися всіма видами юридичної, методичної та консультативної допомоги, що надає Товариство; публікувати через Товариство свої наукові праці;
 • вільного виходу з Товариства за письмовою заявою;
 • бути членом інших громадських організацій.

4.5. Члени Товариства зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту;
 • брати активну участь у реалізації статутних завдань;
 • своєю практичною діяльністю сприяти швидкому впровадженню наукових здобутків генетики та селекції.

4.6. Товариство висуває зі своїх членів кандидатів на присудження премій та присвоєння почесних звань.

4.7. За значний внесок у вирішення основних завдань Товариства та багаторічну плідну працю рішенням з’їзду обираються її Почесні члени. Обрання Почесним членом є визнанням заслуг. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків. Діяльність Почесних членів регулюється Положенням про Почесне членство, затверджене Радою Товариства.
Рада Товариства має право приймати рішення про прийняття до членів Товариства осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Товариства протягом не менш ніж 12 місяців, як почесних членів Товариства, на підставі рекомендації принаймні двох членів Товариства. Почесні члени Товариства мають право брати участь у з’їздах з правом дорадчого голосу.

4.8. За порушення Статуту, недисциплінованість, несплату членських внесків, до членів Товариства можуть вживатись заходи громадського впливу, в тому числі до виключення з членів Товариства.
Виключення з Товариства здійснюють органи, яким надано право прийому.

4.9. Президія  Товариства або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена Товариства у випадках:

 • неодноразового порушення вимог Статуту;
 • вчинення дії або бездіяльності, несумісних із метою Товариства;
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Товариства;
 • неучасті в діяльності Товариства протягом 12 попередніх місяців.

4.10.  Членство в Товаристві припиняється:

 • на підставі письмової заяви члена, поданої до Ради Товариства  або іншого статутного органу Товариства, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Товариства;
 • у разі смерті члена Товариства.

4.11.  Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

5.  Структура та керівні органи Товариства

5.1. Товариство проводить свою роботу за принципами виборності своїх органів, гласності, періодичної звітності, колегіальності керівництва.
Товариство може мати відокремлені підрозділи (місцеві осередки), які утворюються за рішенням з’їзду.

5.2. Відокремлені підрозділи (місцеві осередки) створюються з ініціативи членів Товариства, їх керівні органи обираються на конференції уповноважених представників членів Товариства. Чисельність керівного органу, форма його обрання, термін та склад повноважень, а також форми і методи роботи визначаються конференцією.
Відокремлені підрозділи (місцеві осередки) проводять роботу на підставі своїх Статутів, які не повинні суперечити Статуту Товариства, приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Президією Товариства.
У разі їх державної реєстрації в установленому порядку, вони набувають статусу юридичної особи та можуть мати печатку і розрахунковий рахунок. Відокремлені підрозділи (місцеві осередки ) можуть не мати статусу юридичної особи. Вони повинні легалізувати свою діяльність в установленому порядку шляхом письмового повідомлення. 

5.3. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд делегатів від відокремлених підрозділів (місцевих осередків).
З’їзд скликається один раз у 5-7 років. Про скликання і порядок денний відокремлені підрозділи (місцеві осередки) повідомляється Президією Товариства не пізніше, ніж за 6 місяців до початку його роботи. Норма представництва та порядок обрання делегатів визначається Президією.
Позачерговий з’їзд скликається з ініціативи Ради Товариства або за вимогою не менше ніж 10 (десять) відсотків  членів Товариства. З’їзд вважається правомірним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.

5.4. З’їзд Товариства:

 • затверджує Статут Товариства, вносить зміни та доповнення;
 • визначає чергові завдання Товариства;
 • обирає строком на 5-7 років Раду і Ревізійну комісію Товариства, заслуховує та затверджує звіти Президії і Ревізійної комісії; Чисельність керівних органів та форму його обрання визначаються з’їздом;
 • здійснює право власності на майно та кошти Товариства;
 • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства;
 • розглядає інші, найбільш важливі питання діяльності Товариства;
 • приймає рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані вищим органом Товариства до компетенції виконавчого органу.

Рішення з’їзду приймаються шляхом таємного чи відкритого  голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 делегатів з’їзду.
З питань внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, прийняття рішення про припинення діяльності Товариства (реорганізацію чи ліквідацію), відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна товариства, вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 3/4 делегатів з’їзду.

5.5. У період між з’їздами вищим керівним органом є Рада Товариства, пленуми якої скликаються щорічно. Рада Товариства обирається з’їздом строком на п’ять-сім років у кількості осіб, визначеній з’їздом.
Рада Товариства в установленому порядку:

 • обирає із свого складу Президента, віце-Президентів, Вченого секретаря, президію Товариства у кількості осіб, визначеній Радою Товариства, строком на 5-7 років;
 • обговорює найважливіші питання роботи Товариства, визначає його поточні завдання;
 • скликає з’їзд Товариства, визначає норми представництва, порядок денний і місце його проведення;
 • заслуховує звіти Президії Товариства про його роботу;
 • затверджує бюджет, структуру і штатний апарат Товариства;
 • ухвалює рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств;
 • ухвалює рішення про заснування власних видавництв Товариства;
 • інформує членів Товариства про свою діяльність. Рішення Ради Товариства вважаються правомірними, якщо вони прийняті більшістю голосів її складу.

5.6. Робочим органом Ради Товариства є Президія.

5.6.1. Президія Товариства:

 • керує поточною роботою відповідно до рішень з’їзду та Ради;
 • ухвалює рішення про створення місцевих осередків та здійснює контроль за їх діяльністю;
 • скликає пленуми Ради, бере участь у проведенні семінарів, курсів;
 • визначає розмір, термін і порядок сплати внесків індивідуальними та колективними членами Товариства;
 • з числа членів Товариства і активу створює комісії та інші формування за напрямками діяльності відповідно до статутних завдань Товариства;
 • затверджує зразки печатки, символіку, іншу атрибутику;
 • засідання Президії проводяться раз в три місяці. Засідання є повноважним, якщо на ньому присутні більшість членів Президії. Рішення ухвалюються більшістю голосів.

Рішення керівних органів Товариства (з’їзду, ради, президії) можуть бути прийняті шляхом письмового опитування за допомогою електронної пошти, телефону, Інтернету. У цих випадках рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало у письмовій формі не менше 60% обраних делегатів з’їзду членів керівного органу (ради, президії).

5.7. Президент Товариства:

 • представляє Товариство у взаємовідносинах з державними установами та громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном;
 • видає в межах своєї компетенції розпорядження, укладає договори і забезпечує їх виконання;
 • керує роботою Президії, Ради і Товариства в цілому;
 • організовує виконання рішень з'їзду та пленуму Ради;
 • відкриває і закриває рахунки в установах банків;
 • має право підпису фінансових документів, як перша особа;
 • здійснює оперативне управління коштами та майном Асоціації.

 5.8. Віце-президент Товариства за відсутності Президента або за його дорученням (без додаткових повноважень) має права Президента Товариства, передбачені Статутом.

5.9. З'їзд Товариства може прийняти рішення про обрання Почесного Президента Товариства.
Почесний Президент Товариства обирається на строк повноважень виборчих органів Товариства або безстроково за особисті заслуги у розвитку генетики і селекції, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики в галузі генетики та селекції чи перед Товариством.

5.10. Вчений секретар Товариства:

 • забезпечує виконання рішень З'їзду, пленумів Ради, Президії Товариства та розпоряджень Президента;
 • здійснює контроль за ходом виконання прийнятих постанов і рішень;
 • веде реєстр членів Товариства.

5.11. Ревізійна комісія Товариства обирається з’їздом Товариства на строк 5-7 років.
Ревізійна комісія Товариства:

 • контролює фінансову і господарську діяльність Товариства та його місцевих осередків;
 • контролює виконання положень Статуту, рішень з’їзду, перевіряє строки і порядок проходження документів, роботу з листами, пропозиціями і заявами членів Товариства. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим з’їздом Товариства.
 • Ревізійна комісія має право вимагати від керівників відокремлених підрозділів, Ради, Президії, Президента та Вченого секретаря Товариства надання необхідних бухгалтерських та інших документів, що стосуються діяльності Товариства. Рішення ревізійної  комісії  приймаються  простою більшістю голосів присутніх членів комісії.

6.  Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Товариства та розгляду скарг

6.1. Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Товариства, Президента, члена Президії/Ради Товариства, з'їзду Товариства шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Товариства – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. У разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення скарги Президією, скарга подається до Ради Товариства, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому/позачерговому пленумі Ради Товариства, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;
 • на дії, бездіяльність або рішення Президента Товариства – первинна скарга подається до Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Президента, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. У разі відхилення скарги Президією, скарга подається до пленуму Ради Товариства, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому/позачерговому пленумі Товариства, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Президента Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Президії Товариства – первинна скарга подається до Президента Товариства, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Президії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. У разі відхилення скарги Президентом Товариства – повторна скарга подається до пленуму Товариства, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому/позачерговому пленумі Товариства, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Президії, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.
 • на дії, бездіяльність або рішення пленуму Ради Товариства – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

6.2.       Скарга, яка потребує розгляду на пленумі Ради Товариства є підставою для скликання позачергового пленуму протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження такої скарги.

7.  Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Товариства

7.1. Товариство має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Майно і кошти Товариства використовується для статутної діяльності відповідно до законодавства України, з урахуванням обмежень щодо громадських організацій зі статусом неприбуткових, визначених Податковим кодексом України.
Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її статутом.
Отримані Товариством доходи (прибутки) або їх частина не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), членів Товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.3. Джерелами формування коштів і майна Товариство можуть бути:

 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Товариство, інших осіб, у тому числі іноземців, і іноземних юридичних осіб; пасивні доходи;
 • вступні та щорічні членські внески;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевого бюджетів, а також з державних цільових фондів;
 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
 • доходи від основної діяльності громадської організації відповідно до Статуту та законодавства.

7.4. Кошти Товариства використовуються відповідно до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених цим Статутом, утримання штатного апарату (у випадку його затвердження) та на благодійні цілі.
Кошти Товариства також можуть використовуватись для разових виплат членам Товариства і залученим особам за виконання окремих видів робіт (згідно рішення Президії Товариства), оплати відряджень членів Товариства, як у межах України, так і за кордон, та прийому іноземних гостей. 
Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном з’їзд може покласти на Раду Товариства або Президію Товариства.

7.5. Товариство може мати у власності устаткування, інвентар, майно культурно-освітнього, науково-дослідного і оздоровчого призначення, засоби зв'язку та транспортні засоби, будівлі, кошти, акції, інші цінні папери, та майно необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.

7.6. Товариство, створені ним установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.7. Товариство за результатами щорічної діяльності оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

7.8. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів (учасників). Члени (учасники) не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства.

8.  Припинення  діяльності  Товариства

8.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється:

1) за рішенням, прийнятим З’їздом Товариства, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

Рішення з’їзду про припинення діяльності Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів.

8.2. Припинення діяльності Товариства має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання» .

8.3. Припинення діяльності Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.4. Активи Товариства в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.  Внесення змін і доповнень до Статуту

9.1. Внесення змін/доповнень, затвердження нової редакції Статуту затверджуються рішенням з'їзду. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів.

9.2. Про внесення змін/доповнень, затвердження нової редакції Статуту Товариство повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання протягом 60 (шістдесяти) днів з дня прийняття такого рішення З'їздом.

 

Головуючий на з’їзді                                                                    О. І. Корнелюк

Секретар                                                                                              А. В. Голубенко