XVII International scientific conference «Factors in experimental evolution of organisms»

  • A. V. Holubenko Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Centre "Institute of Biology and Medicine", Ukraine, 01601, Kyiv, Volodymyrska str., 64/13
  • N. M. Drobyk Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
  • I. I. Konvalyuk Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Ukraine, 03143, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150
  • V. A. Kunakh Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine, Ukraine, 03143, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150